Hiv och aids fortsätter att var ett dominerande hälsoproblem i många delar av världen. En fortsatt oroande utveckling kan ses i länder som Ryssland, Ukraina, Vietnam och Indonesien. I länder där hiv funnits en längre tid som i södra och östra Afrika ser man sedan mitten på 90-talet däremot en minskning av antalet nysmittade. Många faktorer spelar här en roll. Över 2 miljoner människor i Afrika har nu tillgång till hiv-behandling vilket minskat antalet barn födda med hiv och ökat medellivslängden i länder som tidigare sett en 30%-ig sänkning till följd av hiv-epidemin. I Botswana som var ett av de första länderna i Afrika som gav behandling till sina medborgare har andelen sjukhussängar som upptas av hiv-patienter minskat från 93% till 52% vilket ger tillgång till vårdplatser även för andra sjukdomsgrupper. Samtidigt är 2/3 av de personer i utvecklingsländer som är i behov av behandling inte ens medvetna om att de bär på infektionen. Mycket arbete återstår för att utveckla fungerande preventionsstrategier och nå de smittade med testning och behandling. Detta gäller både för fattiga och rika länder. För mer information om den internationella situationen se www.unaids.org

Hiv i Sverige

I Sverige har t.o.m. 30 september 2008 sammanlagt 8 370 fall av hiv rapporterats och av dessa bedöms närmare 5000 leva i Sverige i dag. Under 2007 rapporterades 541 nya fall vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Under årets 9 första månader har 315 fall (195 män och 120 kvinnor) rapporterats jämfört med 383 personer under motsvarande period 2007 (se figur 1).

Antalet rapporterade personer som invandrat till Sverige med en hiv-infektion liksom antalet personer bosatta i Sverige som smittats utomlands är relativt oförändrat årets första nio månader jämfört med föregående år medan antalet personer bosatta och smittade i Sverige var 77 jämfört med 136 under 2007 (se figur 2).

Bland smittade i Sverige ses hittills i år jämfört med 2007 en minskning i antalet rapporterade fall för alla de tre vanliga smittvägarna även om siffrorna totalt fortfarande ligger högre än för 2004-2006  (se figur 3). Hiv-epidemin har ett långsamt förlopp varför det är svårt att dra slutsatser av utvecklingen utifrån anmälningarna enstaka år. Positivt är dock att den ökning av antalet rapporterade fall av smitta i Sverige som sågs under åren 2005-2007 inte fortsatt under 2008.

För ytterligare statistik och information se SMI:s webbplats under Statistik/hivinfektion

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet