Vi ser nu en kraftfull ökning av antalet diagnostiserade fall av norovirus i rapporteringen från de 15 laboratorier som utför denna typ av analys. Likaså nås vi av uppgifter om flera utbrott av vinterkräksjuka (norovirusinfektion) inom både vården och från samhället i övrigt. Den frivilliga rapporteringen är en del av den övervakning av norovirus som sker vid SMI sedan hösten 2003. Övervakningen påbörjades efter de mycket stora bekymmer som vården drabbades av vintern 2002-2003, när stora delar av västvärlden fick uppleva hur en ny variant av norovirus snabbt fick global spridning. När detta hände, var kunskapen om norovirus uppträdande främst inom vården, mycket bristfällig.

I övervakningen ingår förutom laboratorieanalyserna även rapportering av misstänkta norovirusutbrott, samt en kartläggning av cirkulerande norovirusstammar. Ännu saknas rapporter om nya norovirusstammar med global spridning denna höst. Med den snabba ökningen av antalet norovirusfall vi nu ser i landet, är det av stor vikt att undersöka vilka virusstammar som ligger bakom främst de vårdrelaterade utbrotten. Vi uppmanar därför landets laboratorier att snarast skicka patientmaterial till SMI för typning.

Laboratorierapporten för vecka 47, publiceras imorgon fredag.

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap