Under september och oktober månad i år rapporterades ett ökat antal inhemska fall av cryptosporidios i Stockholms län (figur 1). En stor del av fallen var associerade till två utbrott, ett i samband med en festmiddag, som beskrivits mer detaljerat i EPI-aktuellt nr 40/08 , och ett förskoleutbrott. Men antalet sporadiska fall har också ökat (figur 2) och för att försöka hitta smittkällan initierade smittskyddsenheten en fall-kontrollstudie. 18 fall och 68 ålders-, köns- och boendematchade kontroller inkluderades i studien.

Preliminära data visar att konsumtion av ruccolasallad var associerad med en signifikant risk för smitta, OR= 12,61, (95 % CI 1,56-271). Även att ha ätit sallad som var förpackad vid inköpstillfället är associerat med en signifikant risk att insjukna i cryptosporidios, OR= 5,53, (95 % CI 1,28-27,29). Det breda konfidensintervallet manar dock till viss försiktighet vid tolkning av resultatet men det är intressant att notera att antalet fall raskt sjönk efter att ruccolasallad dragits in till följd av en annan orsak, salmonellakontamination.

Cryptosporidios är sannolikt en kraftigt underdiagnostiserad tarminfektion eftersom diagnostiken kräver specifik frågeställning på remissen för cystor och maskägg undersökning och provet måste specialfärgas. Vi vill uppmana till ökad provtagning avseende cryptosporidier hos patienter med magont och vattniga diarréer, inte bara vid utbrott utan även vid sporadiska fall där diagnosen är oklar. Och glöm inte att fråga efter Cryptosporidium på remissen. Smittskyddsblad, patientinformation samt hygienrutiner vid cryptosporidie-infektion på förskolan finns på smittskyddsenhetens i Stockholm hemsida www.smittskyddsenheten.nu .

/Bo Svenungsson, bitr. smittskyddsläkare, Mona Insulander, epidemiolog, Birgitta de Jong, epidemiolog, Smittskyddsenheten, Stockholm