I Göteborg fortsätter arbetet kring det mässlingsfall som tidigare presenterats i EPI-aktuellt nr 3, 2008 , d.v.s. en skolflicka som olyckligtvis hade hunnit sitta ett antal timmar i ett sjukhusväntrum innan diagnosmisstanken väcktes.

I första vändan kontaktades alla personer som befunnit sig på akutmottagningen samtidigt med flickan. Totalt erbjöds via vårdhygien och smittskyddsenheten immunglobulin till ett 50-tal barn, föräldrar och personal vilka inte förmodades ha genomgått mässling eller inte vaccinerats. Man erbjöd även en andra dos MPR-vaccin till dem som tidigare endast fått en dos.

En dryg vecka senare insjuknade ett ovaccinerat syskon till flickan, och därefter har hittills ytterligare ett fall konstaterats. En kvinna som besökt akutmottagningen insjuknade 15 dagar senare, trots behandling med immunglobulin. Denna kvinna hade innan insjuknandet vistats på en förlossnings- och BB-avdelning. Enheterna för vårdhygien och smittskydd har nu, i samarbete med infektionskliniken, spårat alla mammor och barn som hade vistats på förlossningen under aktuell tid. Från mödrahälsovården sparade blodprov analyserades med avseende på mässlingsantikroppar, och de mammor som saknade skydd erbjöds tillsammans med sina nyfödda barn gammaglobulin.

Ytterligare ett misstänkt fall rapporterades den 6 februari, en person med anknytning till BB-avdelningen.

/Peggy Österberg och Leif Dotevall, Smittskyddsenheten Göteborg

Kommentar: Även från Stockholm har ett fall av mässling rapporterats hos ett skolbarn. Båda barnen har smittats under utlandsresa inom Europa (Frankrike respektive Schweiz), och båda var helt ovaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund.

Dessa två importfall illustrerar att mässling fortfarande förekommer i flera europeiska länder och kan följa med resenärer till Sverige. Utbrottet i Göteborg belyser också att mässling är mycket smittsamt och att det – trots intensivt och på alla sätt adekvat smittskyddsarbete – är svårt att helt eliminera risken för sekundärfall.

Även med hög vaccinationstäckning bland barn och frikostighet med MPR-vaccin som reseprofylax, så kommer det alltid att finnas enstaka individer som saknar skydd. Risk för importerad smitta och/eller sekundärfall kommer därför alltid att finnas, så länge mässling finns kvar i vår omvärld, och smittan kan i oturliga fall nå fram till de mest ömtåliga d.v.s. immunsupprimerade, gravida och spädbarn. Möjlighet till postexpositionsprofylax med gammaglobulin och/eller vaccin finns under några få dagar efter exposition, men skyddet är inte absolut och det handlar dessutom om en kamp mot klockan – eftersom skyddseffekten blir bäst ju tidigare efter smittotillfället som behandlingen ges.

Detta innebär sammantaget att det är av stor vikt att vårdpersonal har uppdaterad kunskap om mässling, som blivit så sällsynt att man nästan glömt bort att den finns. Tidig misstanke, hantering av den sjuke isolerat från andra patienter, och tidig diagnostik är a och o för att hejda mässlingssmitta. Många lab analyserar antikroppar av typ IgM mot mässling, vilket om metoden körs samma dag ger ett snabbt svar. Det finns också viruspåvisningsmetoder i NPH-aspirat som är snabba, t ex immunfluorescens eller PCR för mässlingsvirus. Vid misstanke om mässling - rådgör med det lokala viruslaboratoriet, och med smittskyddsenheten.

Resenärer bör se över sitt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund före resan, och särskilt gäller detta ovaccinerade barn över 1 år samt vuxna i åldersgrupp 25-50 år - om de varken är vaccinerade eller haft mässling. Individuell bedömning via resevaccinationsmottagning rekommenderas avseende vilket skydd ett spädbarn kan behöva inför utlandsresa, då koncentrationen mässlingsantikroppar hos yngre gravida numera är lägre och barnen tappar då sina maternella antikroppar tidigare. Det är också viktigt att personal vid barnmottagningar, infektionsmottagningar och förlossningskliniker/BB är immuna mot smittsamma sjukdomar av typ mässling och vattkoppor.

/Kari Johansen, Avd för virologi och Rose-Marie Carlsson, Avd för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Läs mer:

SMI:s webbplats: Mässling