Till och med 2007 har 8014 personer med hiv-infektion rapporterats varav 70 % (5617) är män. Av de anmälda beräknas omkring 4500 leva med hiv i Sverige idag.

Antalet nyrapporterade fall av hiv har i Sverige legat relativt konstant sedan slutet av 1980- talet fram till 2002 med knappt 300 fall per år men under de senaste åren har det skett en ökning. Under 2007 anmäldes 541 personer med hiv vilket är det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986 då hiv nyligen blivit möjligt att diagnostisera (se fig.1).

Genomsnittsåldern för de anmälda fallen ligger jämfört med andra sexuellt överförda sjukdomar relativt högt. För de tre viktigaste smittvägarna (heterosexuell, män som smittats genom sex med män samt intravenöst missbruk, (se fig. 2) ligger snittåldern oförändrat mellan 35 och 40 år vid diagnos. De få anmälda under 25 år är oftast smittade före inflyttningen till Sverige.

Av de anmälda har ca 50 % smittats i länder med hög förekomst av hiv, före ankomst till Sverige (se fig. 3). Under 2007 ökade antalet personer som flyttar till Sverige med en hiv-infektion vilket är en spegling av migrationsströmmar till Sverige . Däremot ses ingen ökning bland bosatta i Sverige som smittats utomlands. I 41 fall har personer bosatta i Sverige blivit smittade vid utlandsvistelser. Här utgör svenska män smittade i Asien den största gruppen, men fall där immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i högprevalenta länder i Afrika, förekommer också.

Inhemsk smittspridning

Antal personer som smittats i Sverige har visat på en stor ökning de senaste två åren med 178 fall anmälda 2007 jämfört med i genomsnitt 88 anmälda per år under den senaste femårsperioden. Ökningen ses i alla grupper men främst bland män som har sex med män och bland intravenösa missbrukare (se fig. 4). Bland män som har sex med män anmäldes 81 fall under 2007 jämfört med i genomsnitt 45 män under den föregående 5-årsperioden.

Uppgången har framförallt skett i Stockholms län och i mindre utsträckning i Skåne (se fig. 5). Detta är en utveckling som iakttagits i andra nordeuropeiska storstäder och är tecken på ett ökat risktagande. Antalet personer anmälda som smittade genom intravenöst missbruk var 2007 52 stycken jämfört med i genomsnitt 21 under den föregående 5-årsperioden. Av fallen är 49 anmälda från Stockholmsregionen där det under de senaste åren pågått en smittspridning bland intravenösa missbrukare. Intensifierad provtagning har också skett i denna grupp.

Även för heterosexuell smitta har en viss ökning av inhemsk smitta skett till 40 fall jämfört med i medeltal 27 under den föregående 5-årsperioden. Nära hälften av dessa har smittats efter immigration till Sverige, vilket visar att utlandsfödda i Sverige som grupp löper större risk än svenskfödda att smittas här.

För många personer anmälda under 2007 är smittvägen ännu inte känd. För personer som smittats i sina hemländer före ankomst till Sverige är det många som inte med säkerhet kan fastställa hur de smittats, t ex via sjukvård eller sexuellt. Under året anmäldes tio personer där trolig smittväg uppgavs som mor-barnsmitta. Nio av dessa hade smittats före ankomst till Sverige.

Under 2007 anmäldes 65 fall av aids jämfört med i genomsnitt 48 fall under den senaste 5-årsperioden.

/Malin Arneborn, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, SM

Läs mer om hiv på SMI:s webbplats