Zoonoser är smittsamma sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. I och med klimatförändringarna kan spridningen av zoonoser och smittor från insekter förändras, både inom Sveriges gränser och globalt. Exempel på sådana smittor är TBE, fågelinfluensa, och tularemi (harpest). Därför har Smittskyddsinstitutet valt att under 2008 års temaår, fokusera på Zoonoser och klimatförändringar. Ett 20-tal projekt och smittämnen ingår i temaåret.

Projektsida: Temaår 2008 Zoonoser och klimatförändringar