Minskning av rapporterade fall efter ”catch-up” av fall med den muterade Chlamydia trachomatis -varianten

Trender

Under år 2008 anmäldes 42 001 fall av klamydiainfektion (454 fall per 100 000 invånare) vilket är en minskning med 10,8% jämfört med 2007 (47 101 fall, 518 fall per 100 000 invånare).

Under 2006 upptäcktes den nya genetiska varianten av Chlamydia trachomatis i Sverige, som missades i de landsting som använde testningsmetoder från Abbott/Roche. Under 2007 har det skett en ”catch-up” av klamydiafall då dessa landsting nu bytt till annan testmetod. Efter ”catch-up” av tidigare missade fall, ökad provtagning och intensifierad smittspårning har en minskning skett år 2008. Minskad provtagning kan också ha bidragit till minskningen av antalet fall, men testningsfrekvensdata är inte tillgängliga ännu.

Ålder och kön

Mer än hälften av fallen var liksom tidigare år kvinnor (57%). Medelåldern för kvinnor var 21,6 år (samma som år 2007) och för män 24,4 år (föregående år 24). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 24 år (samma som föregående år) och för män som haft sex med män (MSM) var medelåldern högre - 33 år (oförändrat jämfört med föregående år). 83,6% av männen och 90,6% av kvinnorna av alla klamydiafall 2008 rapporterades i åldersgruppen 15-29 år.

Under de senaste 14 åren har största förändringen i incidens av klamydia skett bland kvinnor och män i åldersgrupperna 15-29 år. Efter en kraftig ökning 2007 (60% ökning bland kvinnor och 71% bland män i åldersgrupp 15-19 år och 37% ökning bland kvinnor och 43% bland män i åldersgrupp 20 - 24 år) såg man en minskning 2008 i dessa åldersgrupper (Fig. 2). Den åldersgrupp som 2006 drabbades mest av den muterade varianten av Chlamydia trachomatis var åldersgruppen 15-24 år, det är därför logiskt att man där såg den största ökningen 2007 och sen efter ”cath-up” en minskning. Den största minskningen har skett i åldersgruppen 15-19 år (15% minskning bland kvinnor och 13% bland män). Minskningen har också skett i åldersgrupper 20-24 och 25-29 år (minskning med 6-12% bland kvinnor och män).

Geografisk spridning

I de landsting som 2006 använde den testmetod som inte kunde detektera mutanten, sågs en ökning under 2007 av antalet fall med i genomsnitt 60% (variation från +26% till +169%). Under 2008 såg man i dessa landsting störst minskning i genomsnitt 14 % (variation från -1,7% till -35,4%) (se Fig. 3).

Störst minskning 2008 har skett i Dalarna (-35,4%) där den högsta förekomsten av den muterade varianten av Chlamydia trachomatis uppmättes under 2006-2007. Även i Kalmar, Kronoberg och Värmland såg man en stor minskning av incidensen (med 21-33%). I landsting som hela tiden använt en test som även upptäckte den nya varianten sågs en minskning med i genomsnitt 3% (variation från -17% till +18%).

Smittväg och smittland

Klamydia är en infektion som rapporteras huvudsakligen som heterosexuell smitta både för kvinnor (93%) och män (92%). Bland män som har sex med män (MSM) rapporterades 386 fall under 2008 jämfört med 421 under 2007, vilket utgör 2 % av alla smittade män. De flesta smittade MSM var i åldern 20-29 år (40% av alla rapporterade fall bland MSM) och 30-39 år (29% av alla rapporterade fall bland MSM). Tjugosex barn smittades med klamydia vid förlossning under 2008 vilket är en ökning med 7 fall jämfört med år 2007. För 6 % av fallen var smittväg ej uppgiven.

Andelen fall som uppges ha smittats i Sverige var 86 % vilket är detsamma som föregående år. Personer som smittats utomlands utgjorde 5 % och för 9% var smittland okänt.

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma venereum (LGV) är en allvarligare typ av klamydiainfektion som orsakas av Chlamydia trachomatis genotyp L1, L2 och L3 och som förekommer huvudsakligen i tropiska länder. I Sverige rapporterades de första fallen av LGV hos MSM i Stockholm år 2004. Under 2007  har ett utbrott med inhemsk spridning av LGV skett med 12 rapporterade fall. Totalt anmäldes 16 fall i Sverige 2007  (tre fall i Skåne och 13 fall i Stockholm län) (se referens).

Under 2008 rapporterade 7 fall av LGV (6 fall i Stockholm län och 1 fall i Västra Götaland) varav endast tre smittats i Sverige. Av de 7 anmälda fallen i 2008 var 6 patienter hivpositiva.

/Inga Velicko, Jens Boman, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Referens:

Velicko I, Cullberg M, Bratt G, Malmlöv G, Johnsson A, Hansson H, Herrmann B, Blaxhult A. Lymphogranuloma venereum - ökad spridning i Sverige. Sällsynt variant av klamydia som ökat bland män som har sex med män. Läkartidningen 2009;106:28-31.