Socialstyrelsen publicerade i oktober 2007 rekommendationer om screening av vissa grupper som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusion under åren 1965–1991. Landstingen rekommenderades att i första hand aktivt leta upp och erbjuda hepatit C-virustestning till personer som under perioden har hjärtopererats eller behandlats för cancer som barn eller vårdats på neonatalavdelning. Syftet är att vid behov kunna erbjuda vård och behandling.

I rekommendationerna framgick att Socialstyrelsen skulle genomföra årliga uppföljningar av denna screeningverksamhet. Uppföljningen av vilka åtgärder som landstingen har vidtagit hittills visar att någon aktiv spårning av de utpekade grupperna ännu inte har kommit igång, på grund av resursbrist och praktiska svårigheter. Endast enstaka landsting planerade för detta. Alla landsting har dock startat arbetet med en generell screening där man via informationskampanjer uppmanat alla som fått blod under de aktuella åren att söka för kostnadsfri hepatit C-testning.

Resultat från uppföljningen finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats, se:

Landstingens åtgärder fram till oktober 2008

Resultat av screening fram till november 2008

En ny uppföljning kommer att ske under hösten 2009.