Minskning av inhemsk spridning och bland män som har sex med män

Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men började åter öka på 2000-talet. Under 2008 minskade den dock 1,4 gånger jämfört med förgående år (2008 – 1,9/100000 invånare, 2007- 2,6/100000 invånare). Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor (se Fig.1) och den största ökningen på 2000-talet har skett bland män (speciellt bland män som har sex med män).

År 2008 anmäldes 172 syfilisfall, vilket är en minskning med 28,3 procent jämfört med år 2007. Av de 172 fallen som redovisas i Fig.1 rapporterades 71,5 % med båda klinisk anmälan och laboratorieanmälan (föregående år 67%), 19,2% av fallen rapporterades endast med klinisk anmälan och 9,3 % av fallen rapporterades endast med laboratorieanmälan. Detta ger en viss osäkerhet vid bedömning av talen.

Av de 172 anmälda fallen hade 53 (30,8%) primär syfilis, 16 (9,3%) sekundär syfilis, 37 (21,5%) tidigt latent syfilis (<2 år efter smittotillfället) och 11 personer (6,4%) hade sen latent syfilis (>2 år efter smittotillfället). Tre personer anmäldes med tertiär syfilis. Personer med sen latent och tertiär syfilis uppfyller inte kriterierna för anmälan enligt smittskyddslagen. Resterande 52 fall (30,2%) hade oklart eller ej angivet stadium av syfilis.

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 33 år (samma som år 2007) och för män 39,7 år (39 år föregående år). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 38,3 år (39 år 2007) och för män som har sex med män var medelåldern 40,5 år (39 år föregående år).

Syfilisincidensen över tid och under 2008 var högre bland män än bland kvinnor (Fig.2-3). Största ökningen 2008 i antal fall bland kvinnor sågs i åldersgrupperna 15-19 år (från 1 till 3 fall) och 20-24 år (från 4 till 7 fall). Bland män såg man en ökning endast i åldersgruppen 45-49 år (från 19 till 23 fall). Jämfört med 2007 minskade antalet syfilisfall mest bland kvinnor 25-29 år och 35-39 år och bland alla åldersgrupper av män (utom 45-49 år) (Fig. 2-3).

Kön och smittväg

Kvinnornas andel ökade under 2008 till 25 % av fallen (17% under 2007). Störst minskning med 32,7% observerades 2008, jämfört med 2007, bland män som har sex med män (från 113 fall till 76 fall). Andelen MSM bland syfilisfallen hos män var oförändrad (59%) jämfört med 2007. Bland heterosexuellt smittade män såg man en minskning med 43,2 % (från 44 fall till 25 fall).

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest syfilisfall från storstadslänen, Stockholm (47,7% jmf med 37 % under 2007), Skåne (13,4% jämfört med 20 % under 2007) och Västra Götaland (6,4% jämfört med 13% under 2007). 9,3% av fall rapporterades från Gävleborg jämfört med 4,6% under 2007.

Högst incidens sågs i Gävleborg med 5,8 fall per 100 000 invånare där också den största ökningen skett jämfört med förra året (4,0 fall per 100 000 invånare). Hög incidens sågs också i Stockholms län – 4,1 fall per 100 000 invånare, Kalmar län – 2,1 fall per 100 000 invånare, Södermanlands län med 2,2 fall per 100 000 invånare (Fig.5). Förutom inhemsk spridning kan förekomst av flyktingmottagningar etc. påverka utfallet. Av de 172 fall som anmäldes under 2008 var 40% utlandsfödda (jfr med 28% under 2007). I fem landsting rapporterades inget fall under år 2008 (tre av dessa landsting har inte heller rapporterat något fall av syfilis sedan 2005).

Smittland

Antalet personer som smittades i Sverige minskade från 123 till 71 personer. Andelen fall som smittats i Sverige var 41,3% (jämfört med 51% 2007). Utlandssmitta stod för 47,7% (37%  2007) och okänt smittland 11% (12% 2007). Hos flera av de utlandssmittade upptäcktes infektionen i samband med inflyttning till Sverige.

Bland kvinnorna minskade den andel som var smittad i Sverige till 27,9% jämfört med 34% föregående år (från 14 fall till 12  fall). Hälften (51%) av de 43 anmälda kvinnorna smittades utomlands (av dessa var 41% smittade i Afrika och 27% i Asien) och för 21 % av kvinnorna saknades smittland.

Av de 25 heterosexuellt smittade männen var 9 personer (36%) smittade i Sverige (39% föregående år) och 13 personer (52%) smittades utomlands (av dem var 38,5 % smittade i Asien). Bland 76 MSM var 49 personer (64,5%) smittade i Sverige jämfört med 89 personer (79%) under 2007. Av de 49 inhemsk smittade MSM anmäldes 42 personer (86%) i Stockholm län. Utlandssmitta stod för 35,5% (27 pers.) av syfilisfallen bland MSM och av dessa var 52% smittade i Västeuropa.

/Inga Velicko, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet