Totalt anmäldes 1533 fall, kliniska anmälningar inkom för 1415 av dem.

Akut hepatit B

Under år 2008 registrerades 177 fall (115 män, 62 kvinnor) av akut hepatit B, en minskning med ca 11 % jämfört med 2007. Antalet som smittats via intravenöst missbruk, 61 fall, var på samma nivå som år 2007 medan antalet sexuellt smittade gått ner, från 95  fall till 75.

Av de 45 sexuellt smittade männen hade 13 smittats utomlands, varav 7 i Thailand. Medianåldern för männen var 34 år (19-58 år). Av de 30 kvinnor som smittats sexuellt uppgavs utlandssmitta i sex fall. Medianålder för kvinnorna var 22,5 år (16-65 år)

Av de 61 fall som smittats via intravenöst missbruk var 43 män och 18 kvinnor, medianålder för männen var 33 år (20-56 år) och för kvinnorna 22,5 år (18-38 år)
På ca 5 % av anmälningarna saknades uppgift om smittväg, för 11 % av fallen uppgavs att smittvägen var okänd.

Tidigare eller samtidigt anmäld hepatit C-infektion förekom i 51 fall, främst bland dem som smittats via intravenöst missbruk.

Kronisk infektion

Under året anmäldes 1184 fall, cirka 90 % kom från länder med hög förekomst av hepatit B och var smittade före ankomst till Sverige. Den största andelen, cirka 38 %, kom från Asien, 33 % från Afrika och 12 % från Europa. Uppgift om smittland saknades för 10 %. För de 85 fall där Sverige angivits som smittland var uppgift om smittväg okänd eller saknades på 42 % av anmälningarna. Intravenöst missbruk var orsak till smitta för 22 av de inhemska fallen.

Hepatit D år 2008

Under 2008 anmäldes 33 hepatit D-fall, 11 kvinnor och 22 män. Av dessa var fyra smittade i Sverige, tre via intravenöst missbruk och en var sexuellt smittad. De övriga fallen kom från högendemiska länder och hade smittats före ankomst till Sverige.

/Ragnhild Janzon, Avdelningen för epidemiologi