Totalt anmäldes 2556 hepatit C-fall och för 2251 av dem finns kliniska data. Intravenöst missbruk är som vanligt den dominerande smittvägen och står för 1083 (315 kvinnor, 768 män) av fallen.

Av de 391 personer som smittats via blodtransfusion/blodprodukter uppges 339 (243 kvinnor, 96 män) vara smittade i Sverige (före 1992). De senaste åren har antalet som uppges smittade via blodtransfusion/blodprodukter varit cirka 80-100 fall. Ökningen under 2008 beror på utökad provtagning av denna grupp. Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen i oktober 2007 skall personer som fått blodtransfusion åren 1965-1991 screenas för HCV för att kunna erbjudas behandling. Hittills har landstingen tagit 45000 prover och ca 0,8 % av dessa har visat sig HCV-positiva . Detta innebär en något högre prevalens än den förväntade i Sverige som man beräknat till cirka 0,5 %.

Omkring 70 % av de kliniskt anmälda fallen är smittade i Sverige, för 14 % saknas uppgift om smittland. För en stor andel, 29 %, är smittvägen okänd eller saknas uppgift om smittväg.

Medianåldern vid diagnostillfället, beräknad på samtliga fall, är relativt hög, 45 år för kvinnor, 39 år för män. När det gäller de personer som smittats via intravenöst missbruk är den lägre, 28 år för kvinnor (16-73 år), 33 år för män (15-73 år). Det har också rapporterats fler fall 2008 än under det föregående året i de yngre åldersgrupperna bland intravenösa missbrukare. I åldersgruppen 15-19 år anmäldes 62 fall att jämföra med 33 år 2007 och i gruppen 20-29 år 426 fall mot 386 föregående år.

/Ragnhild Janzon, Avdelningen för epidemiologi