Under 2008 anmäldes 618 fall av vankomycinresistenta enterokocker till Smittskyddsinstitutet. Detta är en markant ökning jämfört med tidigare år alltsedan anmälningsplikt infördes för VRE år 2000. Ökningen förklaras till stor del av spridningen på olika håll i landet av Enterococcus faecium vanB med ett specifikt PFGE-mönster.

För att sammanfatta kunskapsläget kring den aktuella epidemiologin i Sverige, diagnostik och prevention av VRE inbjuder Smittskyddsinstitutet till en SMI-dag i ämnet.

Dagen riktar sig särskilt till läkare på kliniskt mikrobiologiska laboratorier, infektionsläkare, läkare och sjuksköterskor aktiva inom vårdhygien-och smittskydd, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt läkare under utbildning inom såväl klinisk bakteriologi och virologi som infektion samt till biomedicinska analytiker och mikrobiologer.

För program och anmälan se SMI:s hemsida

Datum

Tisdag 2 juni 2009  09:30-15:45

Plats

Gard-aulan, Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18, Solna, Stockholm

Anmälan senast 15 maj 2009