HTLV I/II sprids sexuellt, via förorenade sprutor, från mor till barn genom bröstmjölk eller genom blodtransfusion. Den som har fått en HTLV-infektion har, så långt vi vet nuförtiden, virus kvar hela livet men de flesta får aldrig några sjukdomsbesvär. Under perioden 1998-2008 har totalt 60 fall av HTLV-infektion anmälts i Sverige. Den årliga incidensen förefaller inte öka möjligen på grund av underdiagnosticering.

Vi analyserade samtliga anmälningar av HTLV-infektion under den senaste tioårsperioden. Tyvärr är en stor del av anmälningarna bristfälliga med avsaknad av uppgifter om bland annat smittland och orsak till diagnos, vilket försvårar möjligheten till tolkning.

Under perioden 1998-2008 har totalt 60 fall av HTLV-infektion anmälts i Sverige. Den årliga incidensen förefaller inte öka (Fig. 1). 10 fall har typats; av dessa var nio HTLV-I och en HTLV-II.

Hälften av anmälningarna (30) kommer från Stockholm, följt av Västra Götaland med 14 (23%) och därefter enstaka fall från övriga smittskyddsenheter.

Åldersfördelningen visar att majoriteten av fallen finns i åldersgruppen 20-49 år (Fig. 2). Den yngsta patienten var 16 år och den äldsta 71 år. Könsfördelningen är nästan dubbelt så många smittade kvinnor som män (37 jämfört med 20 fall), vilket motsvarar vad man sett i utländska serologiska undersökningar.

Orsak till diagnos saknas hos 23 av 60 anmälningar. Där orsak angivits har majoriteten av fallen (23 fall motsvarande 62%) upptäckts i samband med screening och 6 fall (16%) i samband med smittspårning. I Sverige screenas patienter inför exempelvis assisterad befruktning och i samband med nyanmälan för blodgivning eller vid blodtappning efter ett uppehåll under längre tid än fem år. I blodgivarscreeningen upptäcks dock endast något enstaka fall om året. I 5 fall (14%) ställdes diagnosen i samband med utredning av sjukdomssymptom, av dessa var 4 kvinnor.

I 24 av 60 anmälningar saknas uppgift om smittland. Där uppgifter finns uppges 8 (22%) fall ha smittats i Sverige. Ser man till utlandssmittade återfinns 8 (22%) fall från Irak, 8 (22%) fall från Iran, 7 (19%) fall från Sydamerika, 4 (11%) fall från Afrika och. Det enda rapporterade fallet av HTLV-II uppges ha smittats i Sverige.

Uppgift om smittväg saknas hos 34 av 60 anmälningar. Bland de övriga uppges sexuell smitta hos 12 (46%), graviditet/förlossning hos 5 (19%), blod/blodprodukt hos 4 (15%) och intravenöst missbruk hos 3 (12%). Sexuell smitta är den vanligast uppgivna smittvägen både hos gruppen som smittats i Sverige och hos dem som smittats utomlands.

Sammanfattningsvis rapporteras ganska få fall av HTLV-infektion i Sverige. Möjligen föreligger viss underdiagnostik då det bara är ett fåtal av de smittade som får symptom. Den vanligaste smittvägen är sexuell smitta, och den stora majoriteten av fallen (78%) rapporteras vara smittade utomlands.

Bakgrundsinformation om sjukdomen finns att läsa på Smittskyddsinstitutets hemsida: HTLV-infektion

/Magnus Holmsten, ST-läkare, Infektionskliniken Karolinska