Det har de senaste åren varit relativt tyst om influensa A/H5N1, ”fågelinfluensan” i media. Det betyder inte att sjukdomen försvunnit, men det har heller inte skett någon stor förändring när det gäller var den finns och hur många människor som smittats. Liksom den årliga säsongsinfluensan har de flesta fallen av fågelinfluensa inträffat under vintersäsongen, och eftersom den börjar närma sig slutet kan det vara dags att summera årets fynd.

I tabellen nedan, som är WHO:s officiella rapportering av humana fågelinfluensafall har trenden varit nedåtgående sedan toppåret 2006, men siffrorna är nu osäkrare än tidigare. Indonesien, som mellan 2006 och 2008 rapporterade flest fall, skickar inte längre virusisolat till något av WHO:s referenslaboratorier för konfirmation. Indonesiska fall kommer därmed inte med i den officiella statistiken och det är mycket svårt att få någon klarhet i exakt hur många fall man haft i Indonesien under denna vinter. I början på mars angavs i ProMed att en indonesisk regeringstjänsteman angivit att 4 personer dött av fågelinfluensa. I ProMed finns under året också totalt ca ett tiotal rapporter kring misstänkta humanfall av vilka vissa konfirmerats lokalt. Siffran för 2009 i tabellen måste alltså räknas upp, sannolikt med minst ett 10-tal fall.

Totalsiffran för 2009 blir ändå inte anmärkningsvärt hög jämfört med tidigare säsonger. Det finns heller inga rapporter om smittkedjor mellan människor eller virologiska fynd som talar för att risken för en pandemi med H5N1 ökat påtagligt, men infektionen är fortfarande utbredd bland tam- och vildfågel i Sydostasien. Den har också fått ett ordentligt fäste i Egypten, som rapporterar de flesta humanfallen hittills 2009.

Risken för en H5N1-pandemi verkar alltså inte ha ökat, men vi kan inte heller blåsa faran över. Fortsatt övervakning och fortsatta föreberedelser för en kommande influensapandemi, orsakad av H5N1 eller något annat influensavirus, är viktigt.

Det finns en mycket intressant förändring 2009, och det är att dödligheten i infektionen minskat påtagligt från 250 av 377 fall (66%) 2003- 2008 till 7/25 (28%) 2009. Inget av de 15 rapporterade fallen i Egypten har avlidit. Detta anses främst bero på tidigt insatt behandling med antiviral medicin, men det kan vara värt att minnas att bara 25% dog i fågelinfluensautbrottet i Turkiet 2006. Det finns inga säkra belägg för att olika stammar ger olika svår sjukdom, men det är viktigt att studera vilka H5N1-stammar som cirkulerar i respektive land för att få indikation på om någon variant av H5N1 ger mer eller mindre elakartad sjukdom.

Tabell. Humanfall av aviär influensa A/(H5N1) rapporterade till WHO t.o.m 21 april 2009

(För 2009 saknas fall från Indonesien)

För två månader sedan kom det ut direktiv från WHO rörande namngivningen för influensa A/H5N1-stammar. Den nya definitionen för en grupp (clade) är:
1) vid fylogenetisk analys (släktträdsanalyser på arvsmassan) skall alla stammarna ha samma grenursprung
2) skillnaden i arvsmassan får inte överstiga 1.5% inom gruppen
3) skillnaden i arvsmassan mellan de olika grupperna ska vara mer än 1.5%.

Eftersom influensan ständigt förändras bildas nya grupper. Den H5N1-stam som nu cirkulerar i stora delar av världen har sitt ursprung i en stam som påvisades i Kina 1996. Sedan dess har denna stam ständigt förändrats, inte minst i fjäderfäpopulationen. Att Indonesien inte skickat sina H5N1-stammar till WHO de senaste åren gör att informationen om de stammar som cirkulerar där är bristfällig, men med reservation för detta har vi en relativt god bild av hur H5N1 utvecklats genetiskt. 2001 fanns det 4 olika grupper och 2004 hade det blivit 10 olika grupper. Sedan dess har grupp 2 förändrats så mycket att det har bildats flera undergrupper som uppfyller kraven för att definieras som en ny grupp.

Idag finns 20 olika grupper: 0-1, 3-9 samt grupp 2.1.1-2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.3.1-2.3.4, 2.4 och 2.5. Inom något år kommer grupp 2.2 troligen att delas upp ytterligare eftersom det redan finns ganska stor spridning av stammar i denna grupp. Listat nedan är vilka grupper som har cirkulerat var sedan 2007.

1  Vietnam, Thailand
2.1.3  Indonesien
2.2  Ryssland, Mongoliet, Korea, Indien, Mellanöstern, Afrika, Europa
2.2.1  Egypten, Israel, Gaza, Nigeria, Turkiet, Europa
2.3.2  Japan
2.3.4  Vietnam
7  Vietnam

Utan att dra några säkra slutsatser är det värt att notera att grupp 2.2.1 har cirkulerat i de länder där man haft lägst dödlighet, totat 35% i Turkiet, Egypten och Nigeria mot 63% i övriga länder.

/Annika Linde, Mia Brytting, Ragnhild Janzon

Läs mer:

ECDC: Avian Influenza