Den 8 maj fick Smittskyddsenheten i Gävleborg in en laboratorieanmälan om en positiv Salmonella, på en 24 åring. Efter diskussion med sjukvården framkom att patienten hade insjuknat akut den 29 april med frossa och intervallsmärtor i buken. Patienten sökte akuten men skickades tillbaka till sitt boende efter bedömning på akutmottagningen. På grund av ökande smärtor och feber 38 grader sökte han igen den 30 april. Det resulterade i inläggning på kirurgen. Datortomografi buk och klinisk bedömning gav misstanke om infektion varför odlingar togs. Patienten förbättrades och skrevs ut den 2 maj 2009.
Då smittskyddsenheten rutinmässigt gjorde en kontroll av detta inhemska fall upptäcktes att personen var intagen på en fångvårdsanstalt sedan några månader.
Vid kontakt med anstaltens sjuksköterska framkom att flera interner hade behövt symtomlindring på grund av buksmärtor och diarré den senaste tiden. Dessutom hade någon i kökspersonalen haft diarré. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd informerades. Smittskyddssjuksköterskor åkte till anstalten och informerade personalen. Tillsammans med företagshälsovården och sjuksköterskan på anstalten odlades den personal samt de interner som haft symtom.
Hittills har fynd av Salmonella Thompson hittats hos en personal och två interner. SMI:s enkät för Salmonella har sänts till interner och personal och några svar har redan kommit in.
Under senare tid har det rapporterats om fynd av Salmonella Thompson i ruccolasallad. I nuläget kan vi inte säga något om vad som orsakat detta Salmonellautbrott.

Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten i Gävleborg
Monica Halldén, Smittskyddssjuksköterska
Åsa Södergren, Smittskyddssjuksköterska