Smittskyddsinstitutet (SMI) välkomnar förslagen i betänkandet Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) som enligt myndigheten ökar tydligheten i smittskyddsarbetet och på sikt kan innebära förstärkningar av det nationella smittskyddet.
Sverige får en tydligare och effektivare smittskyddsorganisation när fler smittskyddsfrågor kan hanteras inom samma myndighet. Det är dock viktigt att poängtera att ett väl fungerande smittskydd även i fortsättningen kräver ett nära samarbete mellan en rad olika myndigheter, säger Hans Ottosson, överdirektör och t.f. generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.
Smittskyddsutredningen föreslår att SMI ska utveckla samarbetsformerna med Karolinska Institutet och andra universitet och högskolor. Enligt Hans Ottosson är det viktigt att SMI visar en stor öppenhet, lyhördhet och samarbetsvilja mot samtliga aktörer inom smittskyddsområdet.
Det är positivt att utredningen framhåller att SMI ska fortsätta att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom smittskyddsområdet, även om man anser att den rena grundforskningen bör ha annan huvudman, säger Hans Ottosson.

Birgitta Brink
Informationschef
Smittskyddsinstitutet


Smittskyddsinstitutets nye generaldirektör Johan Carlson tillträder den 15 juni 2009.