Ett flertal personer har rapporterats insjuknade med magsjuka efter att ha ätit morsdags-middag på en restaurang i närheten av Växjö söndagen den 31 maj. Ca 35 personer av de 320 matgäster, som besökte restaurangen under söndagen insjuknade. Under lördagen den 30 maj pågick en privat fest i Örebro, som besöktes av ett 60-tal gäster. Fem av dem insjuknade i magsjuka. De som varit på restaurangen respektive festen insjuknade under de första dagarna i juni. I prover från festdeltagare på båda festerna påvisades Shigella dysenteriae typ 2.

Samma typ av Shigella påvisades också i prover från fem personer i ytterligare tre län (Stockholm, Västra Götaland och Jönköping). De insjuknade också under slutet av maj. Det sammanlagda antalet insjuknade under maj-juni rör sig om 45 personer varav 28 hittills har laboratorieverifierats.
Samtliga insjuknade bedömdes vara smittade inom landet. Det är mycket ovanligt med fall med Shigella dysenteriae i Sverige. Särskilt ovanligt är det med inhemsk smitta. Årligen rapporteras totalt ca 5 fall med inhemsk/utländsk smitta.
En utredning tillsammans med berörda smittskyddsenheter, miljökontor och Livsmedelsverket pågår för att söka smittkällan. Vad som levererats till restaurangen och vad som serverats på festen har kartlagts, samt vad de övriga insjuknade i landet har ätit. Det som hittills framkommit pekar på att det kan vara sockerärter importerade från Kenya som är smittkällan. Inga nya fall har anmälts vilket talar för att smittkällan fanns i landet under en kort period.
Några prov från aktuella partier av sockerärter har inte funnits tillgängliga för analys så misstanken är grundad på information om vad de drabbade har ätit.
I Norge och Danmark har i april/maj utbrott av Shigella sonnei kunnat sättas i samband med smittade sockerärter från Kenya.

Länk till Livsmedelsverkets information om shigellautbrottet