En patient utanför Danmark som varit i nära kontakt med ett kluster av tre bekräftade A(H1N1) fall gavs Tamiflu (oseltamivir) som post-expositionsprofylax. Efter ca 5 dagar utvecklade hon likväl influensasymptom och provtagning visade att hon var infekterad med A(H1N1). Analys av gensekvenser visade en H275Y mutation i neuraminidasgenen och fenotypisk resistens bekräftades senare av WHO collaborating center i Storbritannien. Patienten hade milda symptom, insattes på Relenza (zanamivir) och är nu helt återställd. Statens Serum Institut (SSI) i Danmark menar att detta är en helt isolerad händelse och att det muterade viruset inte förts vidare. Inget av de tre ursprungsfallen i klustret - som hade smittats utomlands – bar på det resistenta isolatet varför mutationen tros ha uppstått spontant vid smitta av det aktuella fallet eller under oseltamivir-behandlingen.

Det inträffade var förväntat då influensavirus har hög mutationsfrekvens och ska inte tolkas som att viruset visar tecken på att generellt förändras eller bli mer aggressivt.

Se SSIs hemsida för vidare information om händelsen; http://www.ssi.dk

/Andreas Heddini, Läkare, bitr. Statsepidemiolog