Sedan början av juni i år har 15 fall med Cyclospora-infektion diagnostiserats i Stockholmsområdet, varav 12 har smittats i Stockholms län, åtta kvinnor och fyra män i åldern 16-60 (median 48) år. Inhemsk smitta av Cyclospora är något som vi inte tidigare sett i Sverige. Den troliga smittkällan till detta utbrott är sugar snaps (salladsärtor), som importerats under veckorna 20-21 från Guatemala, Kenya eller Zambia (utredning pågår). Enkätundersökning genomförd på samtliga personer med laboratorieverifierad Cyclospora visade också att alla var tidigare friska personer som haft mag-tarmsymtom i mer än 14 dagar när diagnosen ställdes. Ytterligare familjemedlemmar, som har ätit av samma mat, har också insjuknat men tillfrisknat snabbare och inte sökt vård. Symtom har varit vattentunna, ej blodiga diarréer, påtagligt illamående, kräkningar i början av insjuknandet samt låggradig feber.

Senaste inhemska fallet rapporterades den 17 juni med insjukningsdatum den 2 juni, se fig 1 nedan.

Utbrottet upptäcktes genom att ett av laboratorierna i Stockholm rapporterade till Smittskyddsenheten att man inom en 10-dagars period diagnostiserat sju fall av Cyclospora. Samtliga fyra laboratorier i Stockholms län informerades och därefter har nya fynd telefonrapporterats från tre av dessa.

SMI informerade samtliga Smittskyddsenheter i landet om utbrottet i Stockholmsområdet och de uppmanades att att rapportera diagnostiserade fall av Cyclospora-infektion. Inga sådana rapporter har inkommit och en rundringning till flertalet parasitlaboratorier i övriga landet gav inte heller något napp. Betyder detta att smittan var begränsad till Stockholmsområdet? Troligen, men då Cyclospora-infektion är relativt okänd hos oss är det möjligt att viss underdiagnostik förekommer.

Vid undersökning av olika ärtsorter hittades inga Cyclospora-oocystor. Detta är inte förvånande då de undersökta produkterna hade levererats långt efter aktuella insjukningsdatum och visar också på svårigheterna att spåra infektiösa agens i matprodukter. Bevismaterialet finns sällan kvar.

FAKTA CYCLOSPORA CAYETANENSIS

Cyclospora cayetanensis är en relativt nyupptäckt protozo tillhörande koccidierna. Den identifierades och namngavs först 1993. Cyclospora förekommer främst i tempererade och tropiska områden. Från USA och Kanada har stora utbrott rapporterats i samband med konsumtion av importerade hallon och basilika. De första Cyclospora fallen i Sverige diagnostiserades vid SBL redan 1990 (benämndes då CLB, cyanobakterieliknande organism). Tidigare ingick Cyclospora i frivillig laboratorierapportering och en handfull fall rapporterades årligen.

Smitta sker genom intag av infektiösa oocystor. Då feces från infekterade personer innehåller osporulerade (ej infektiösa) oocystor, är person till person smitta osannolik. Oocystorna sporulerar efter en till två veckor i miljön och smittan överförs sedan indirekt via kontaminerad föda eller vatten.

Inkubationstiden är ungefär en vecka. Rapporterade huvudsymtom är vattentunn, ej blodig diarré, illamående och kräkningar, något som stämde väl överens med vår patientgrupp. Övriga symptom innefattar trötthet, aptitlöshet, viktnedgång och flatulens.

Sjukdomen är självläkande hos personer med intakt immunförsvar, medan aidspatienter tenderar att få ett allvarligare och mera långdraget förlopp. Sjukdomsbilden liknar den vid Cryptosporidium-infektion men går i motsats till denna att behandla. Obehandlad kan symtomen vara från ett par dagar till flera veckor. Vid svåra fall har Trimetoprim-sulfa god effekt.

Cyclospora diagnostiseras genom mikroskopisk påvisning av oocystor i feces (bild 1). Vanligen upptäcks oocystorna i samband med undersökning av cystor/maskägg efter formalin-etylacetat koncentrering utan att Cyclospora specifikt efterfrågats. Vid specifik frågeställning och för verifiering kan modifierad Ziehl-Neelsen färgning utföras. Cyclospora-oocystor autofluorescerar blå under UV epifluorescens-belysning (bild 2) och om man har tillgång till sådan utrustning är detta en enkel och känslig metod, som även används för att leta efter oocystor i miljöprov.

Cyclospora oocystor i direkt-mikroskopi. Cyclospora oocystor i UV epifluorescens-mikroskopi.

Se även Smittskyddsinstitutets hemsida för information om Cyclosporainfektion

/Mona Insulander, Smittskyddsenheten i Stockholms län
Marianne Lebbad, avd för parasitologi, mykologi, vatten och miljö, Smittskyddsinstitutet, Solna,
Lillemor Karlsson, avd för klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.