Fram till första juli 2009 anmäldes 297 fall av tuberkulos i Sverige. Detta är 51 fler fall jämfört med samma period 2008 då 246 fall rapporterades (fig 1). 39 procent av fallen är rapporterade från Stockholms län (fig 2).

Figur 1

Figur 2

Svenskfödda

54 fall har detta halvår rapporterats bland svenskfödda (38 fall 2008, 49 fall 2007). Av dessa är 25 kvinnor och 29 män. Bland svenskfödda drabbas framförallt äldre åldersgrupper jämfört med utlandsfödda (fig 3). Medianåldern i denna grupp är 65,5 år (variation mellan 0-100 år). Av de svenskfödda rapporteras 45 ha blivit smittade i Sverige, 5 utomlands och för 2 är smittland okänt.

Figur 3

Utlandsfödda

215 fall har detta halvår rapporterats bland utlandsfödda i Sverige (208 fall 2008, 173 fall 2007). Av dessa är 96 kvinnor och 119 män. Medianåldern i gruppen är 31 år (variation mellan 2-82). Av de utlandsfödda rapporteras 22 blivit smittade i Sverige, 188 utomlands och för 5 är smittland okänt.

Sjukdomslokalisation

Något fler än hälften av fallen rapporterades vara lungtuberkulos (156 av 297). Av dessa rapporterades en tredjedel vara smittsamma. För 31 av fallen saknas uppgift om smittsamhet.

Multiresistent tuberkulos

Fem fall av multiresistent tuberkulos (resistens mot både isoniazid och rifampicin) har rapporterats under detta halvår, alla smittade utomlands.

Kommentar

Från 1989 fram till 2003 minskade antalet nya tuberkulosfall per år i Sverige från 595 (7,0 per 100 000 invånare) till 410 (4,6 per 100 000 invånare). Nedgången kunde tillskrivas en stadig minskning av tuberkulos i den i Sverige födda befolkningen.

En allt större del av den svenska befolkningen har sitt ursprung i länder där tuberkulos är vanligare än här. Under de senaste fem åren har antalet och andelen tuberkulosfall bland utrikes födda personer ökat, och därmed har också den totala förekomsten av tuberkulos i Sverige åter ökat och är nu av samma storleksordning som under början av 1990-talet. Det är viktigt att tuberkulosfall upptäcks och behandlas i tid för att minska risken för ytterligare fall.

/Frida Hansdotter, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet
Jerker Jonsson, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet