Under första halvåret 2009 anmäldes 18 764 fall av klamydiainfektion vilket är en minskning med 12% jämfört med första halvåret 2008 (figur 1). Minskningen fortsätter efter en kraftig ökning 2007 som berodde på bättre diagnostik av en ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis (CT) som upptäcktes i Sverige hösten 2006.

Tidigare har drygt 47% av fallen anmälts under första halvåret vilket kan bero på att fler människor blir smittade under sommaren och testar sig efter semestern. Mer än hälften av de anmälda fallen var liksom tidigare år kvinnor (56 %).

Fig 1. Antal anmälda klamydiafall januari-juni 1997-2009, fördelat per kön

Medelåldern var för kvinnor 21 år och för män 24 år. Minskningen sågs i alla åldersgrupper (15-39 år) med 10-17% jämfört med första halvåret 2008. I dessa åldersgrupper finns majoriteten av de klamydiasmittade och därför krävs fokus på preventiva åtgärder speciellt i dessa åldersgrupper.

Minskning av rapporterade klamydiafall har observerats i alla landsting med lite större minskning i de landsting som före 2007 använde en testmetod som ej detekterade den muterade klamydiabakterien (figur 2). I dessa län var minskningen 14%. I de län som före 2007 huvudsakligen använde testmetod som kunde detektera mutanten var minskningen under samma period 8%. Mer information kan fås på: www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/klamydiainfektion .

Fig 2. Antal anmälda klamydiafall januari-juni 2003-2009, fördelat efter använda testmetoder före 2007 i landstingen

Flera insatser kan ha bidragit till den minskning vi sett framför allt under det senaste halvåret. Ett exempel är Västerbotten där klamydiaförekomsten är lägst i landet och där man också har sett en kraftig minskning av klamydia som inte kan förklaras av minskad provtagning. Minskningen av rapporterade klamydiafall var 37,5% under januari-juni 2009 jämfört med samma period 2008. I Västerbotten har man centraliserad smittspårning och sedan 2007 tillsammans med Norrbotten också smittspårarutbildning med certifiering. Flera drop-in-mottagningar i länet inklusive en vid Umeå universitet som tar emot besökare 4 dagar per vecka. Beställning av klamydia hemtest vis Internet - ca 25% av alla prover i Västerbotten beställs nu via Internet ( www.klamydia.se ). Hälsoinformation och ”kondomprojekt” har bedrivits på fritidsgårdar, krogar och vid Umeå universitet, och landstinget har ordnat utbildning för skolor, sjukvård och andra organisationer. Västerbotten har också genomfört ett barnmorskemottagningsprojekt där gravida kvinnor, kvinnor som söker preventivmedelsrådgivning och kvinnor under 30 år som kommer för cellprovtagning erbjuds enkät med några kryssfrågor och klamydiaprovtagning vid ökad risk. Länet också har startat projekt med motiverande samtal (läs mer på: http://www.motivationalinterview.org ), som man anser vara en effektiv metod för att hjälpa människor till förändring av i sitt beteende. Västerbotten landsting har också återskapat en STI-grupp som ska hjälpa till med riktlinjer för det STI-preventiva arbetet i länet. Insatser i andra län har också bidragit till minskningen av klamydiaförekomsten och Smittskyddsenheterna är välkomna att dela med sig av sina erfarenheter.

Klamydia försätter vara en infektion som huvudsakligen rapporteras heterosexuellt överförd (94 % av alla fall under senaste året). Klamydia är också en infektion där smittan huvudsakligen sker i Sverige (86 % av alla fall under senaste året). Av dem som smittades utomlands var Thailand, Spanien, Norge och Australien de vanligaste smittländerna.

/Inga Velicko, Jens Boman, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet