Att fladdermöss kan infekteras med lyssavirus* är väl känt och i flertalet länder i Europa har infekterade djur påträffats. För första gången har nu fladdermusrabies påvisats i Finland. Fladdermusen var av arten vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och fångades i sydvästra Finland nära Åbo i samband med ett övervakningsprojekt. Aktiv övervakning innebär att levande fladdermöss fångas och provtas (blod och saliv) för att därefter släppas fria. I det aktuella finska fallet visade fladdermusen tecken till sjukdom och avlivades därför i samband med provtagningen. Vid efterföljande laboratorieanalys kunde European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2) påvisas. Även om det är mycket sällsynt kan EBLV-2 infektera andra djurslag inklusive människa och orsakar då en sjukdom som kliniskt inte kan skiljas från klassisk rabies. De personer som kommit i kontakt med den infekterade fladdermusen i Finland har fått postexpositionsbehandling.

Under 2008-2009 har aktiv övervakning med insamling av saliv och blod från levande fladdermöss genomförts i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt med stöd av externa fladdermusforskare. Analysresultaten väntas klara i slutet av året.

Samtliga arter av fladdermöss i Sverige är fridlysta. Fladdermöss är normalt fredliga djur som gärna bor i närheten av människor. Om man av någon anledning måste ta i en fladdermus skall handskar alltid användas. Rabiesvaccination i förebyggande syfte rekommenderas till fladdermusforskare.

* Lyssavirus förekommer i sju genotyper, varav genotyp 1 är klassiskt rabiesvirus och genotyp 5 och 6 (EBLV-1, EBLV-2) är de typer som hittas hos fladdermöss i Europa.

Anna-Lena Hammarin
Virusavdelningen, SMI