Under augusti månad har smittspridning med ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae förekommit på neonatalavdelningen vid Centrallasarettet i Västerås. Klebsiella-bakterier är tarmbakterier som koloniserar barn under de första levnadsveckorna som ett led i etableringen av en normal bakterieflora i tarmen. De förorsakar som regel inga problem, men kan förekomma vid olika infektioner i urin, luftvägar och blod, särskilt vid nedsatt immunförsvar. För tidigt födda utgör en särskild riskgrupp att drabbas av svåra infektioner med Klebsiella.

De aktuella bakterierna är en variant av Klebsiella som utvecklat antibiotikaresistens genom att producera enzymer (ESBL) som bryter ner så kallade betalaktamantibiotika som penicilliner och cefalosporiner. Detta gör att infektioner med sådana bakterier är svårare att behandla eftersom normalt effektiva antibiotika inte kan användas. De nu aktuella bakterierna är dock känsliga för andra antibiotikapreparat, däribland meropenem som är ett effektivt bredspektrumantibiotikum.

Totalt har sju av barnen på avdelningen smittats, tre av dem har avlidit. Bakterien konstaterades första gången på avdelningen 14 augusti hos ett av barnen i ett prov från luftvägarna taget i samband med att barnet försämrats. Fyndet föranledde provtagning av samtliga övriga nio barn som vid tillfället vårdades på avdelningen. Det konstaterades då att ytterligare två barn bar på bakterien. Under helgen 15/8 överfördes ett av barnen till Akademiska sjukhuset för intensivvård, men avled efter ett par dagar. Barnet hade fått antibiotikaterapi med preparat som bakterien var känslig för.

Eftersom tre av barnen på avdelningen sannolikt var smittade med en och samma bakterie flyttades de till enskilda vårdrum på avdelningen. Samtidigt gick man igenom rutiner för basala hygienrutiner och städrutiner, skärpta rutiner för besök av anhöriga infördes och man beslutade om utskrivningsodlingar samt veckoodlingar av kvarvarande patienter.

Under vecka 34 inkom två barn till avdelningen, som vid veckoodlingarna befanns vara koloniserade med samma typ av bakterier. Under samma vecka överfördes ytterligare två barn från avdelningen till Akademiska sjukhuset för intensivvård på grund av försämrat allmäntillstånd. Båda barnen var negativa i odlingar tagna i den första provtagningsomgången. Ett av dem konstaterades vara smittat av ESBL-bakterierna i en senare tagen odling, det andra konstaterades först i Uppsala vara bärare av bakterierna. Båda barnen avled senare. Man beslöt då (19 augusti) att stänga avdelningen vid Centrallasarettet för nya inläggningar och besöksförbud infördes samtidigt som inte koloniserade barn skrevs ut.

Under vecka 35 vårdades endast två barn som båda var bärare av ESBL-bakterierna på avdelningen, den sist kvarvarande flyttades 31 augusti till infektionskliniken i Västerås. Avdelningen har därefter storstädats och har förklarats smittfri från och med 1 september. Avdelningen är nu åter i bruk.

Tre barn som varit koloniserade med ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae har avlidit, men enligt Uwe Ewald, professor och verksamhetschef vid neonatalkliniken vid Akademiska sjukhuset, kan endast ett av dödsfallen med stor sannolikhet kopplas till de aktuella bakterierna. De två andra barnen hade samtidigt andra svåra sjukdomstillstånd som i sig kan förklara dödsfallen, möjligen kan bakterierna i ett av dessa ha bidragit till utgången.

Epidemiologiska typningar utförda vid Akademiska sjukhuset visar att det rör sig om en och samma stam av ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae. Den är dock inte samma som förekom vid tidigare utbrott av ESBL vid Akademiska sjukhuset. Ytterligare typningar med jämförelser mot andra stammar kommer att göras på SMI.

/Daniel Heimer, Eva Edberg, Avdelningen för vårdhygien, Mikrobiologiskt laboratorium, Centrallasarettet i Västerås.
Magnus Thore, Avd. för bakteriologi, SMI