Röntgentekniker besöker dagligen ett stort antal patienter på intensivvårdsavdelningar. Flera på varandra följande undersökningar görs av olika patienter, vilket kan innebära en risk för smittspridning. Israeliska forskare har studerat 406 thoraxröntgenundersökningar i intensivvårdsmiljö och fann att dessa var en viktig källa för spridning av resistenta bakterier.

Forskargruppen genomförde studien i tre faser:

· observationsfas: 173 röntgenundersökningar

· interventionsfas: 113 (då infördes striktare vårdhygieniska rutiner)

· uppföljningsfas: 120 (fem månader efter interventionsfasen)

Under uppföljningsfasen steg nivåerna av kontamination något, men förblev ändå lägre än före interventionen.

Under interventionsfasen infördes skärpta vårdhygieniska rutiner i form av ökad användning av handskar och handsprit före och efter kontakt med patienter, samt före och efter kontakt med röntgenutrustningen.

Andelen undersökningar som utfördes med korrekt vårdhygieniska rutiner ökade från 1 procent (2/173) före interventionen till 42 procent under interventionen (48/113). Under uppföljningsfasen märktes en försämring av följsamheten till hygienrutiner och korrekt utförande noterades vid 10 procent av undersökningarna (12/120).

Enkla utbildningsinsatser påverkar smittspridning

Studien identifierar röntgentekniker och röntgenutrustning som viktiga länkar i den vårdhygieniska kedjan. I Israel tillhör inte röntgenteknikerna intensivvårdsteamet och får inte samma utbildning i vårdhygien. Vidare visar man att man förhållandevis enkelt kan påverka smittspridning med utbildningsinsatser och slutligen demonstreras att röntgenutrustning utgör en viktig källa för bakteriell kontamination och att bakterier kan överleva på dessa under långa tidsperioder (upp till flera veckor).

Källa: Contamination of Portable Radiograph Equipment with Resistant Bacteria in the ICU. Levin P et al. Chest 2009;136;426-432

/Andreas Heddini, Läkare, bitr. Statsepidemiolog