Ett utbrott av EHEC (Enterohemorragisk E.coli) av typen O157 på en gård i Surrey i England utreds för närvarande av The Health Protection Agency (HPA) i England. Utbrottet tros ha startat omkring den 8 augusti och är uppe i 67 fall (källa: HPA:s hemsida den 21 september). Av dessa har tolv barn under 10 år vårdats på sjukhus för komplikationer av infektionen. Gården är en så kallad besöksgård där man kan besöka och klappa olika lantbruksdjur. Under högsäsongens skollov kan gården ta emot upp till 2 000 besökare per dag. Gården är nu stängd och under utredning. Man kommer nu att se över de riktlinjer och hygienrekommendationer som finns för besöksgårdar i England. Man kommer särskilt att se över de riktlinjer som gäller besökande barn under 5 år då denna åldersgrupp är särskilt känslig för EHEC.

Vad är EHEC?

I Sverige anmäls 250-300 humanfall av EHEC per år. Av dessa smittas drygt hälften i Sverige. Ungefär en femtedel av de smittade är barn under 5 år. EHEC är en smittsam sjukdomsbakterie som kan orsaka blodig diarré, men man kan också vara symptomfri. EHEC kan leda till den allvarliga komplikationen HUS (Hemolytisk Uremiskt Syndrom); njursvikt. Sjukdomen är en zoonos dvs. kan spridas från djur till människa och tvärtom. Bakterien utsöndras med avföringen och finns framförallt hos kor, kalvar, får och getter. Smittan kan spridas via kontakt med dessa djur eller deras gödsel, men också via förorenade livsmedel, förorenat vatten eller från person till person. En enkel åtgärd för att hindra smittspridning är att tvätta händerna efter kontakt med djur och att tillaga maten ordentligt för att döda bakterierna.

Vad gäller i Sverige?

I Sverige finns en handlingspolicy framtagen av Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Syftet med handlingspolicyn är att kontrollera och förhindra spridning av EHEC (även kallat verotoxinbildande E.coli) till människa. När det gäller besöksgårdar är rekommendationen att besökarna ska ha möjlighet till handtvätt efter kontakt med djuren eller efter vistelse i anläggningen. Besökande barn bör stå under vuxna personers uppsikt. För anläggningar med besöksverksamhet finns dessutom krav på skriftligt hygienprogram.

Länkar

Handlingspolicy avseende kontroll av verotoxinbildande E.coli

Sjukdomsinformation om EHEC

Health Protection Agency hemsida

/Sofie Ivarsson, Avdelningen för Epidemiologi