Ny resistensbestämningsmetod ger snabbare provsvar

Herpes Simplex virus (HSV) och Cytomegalovirus (CMV) kan ge svår sjukdom som kräver antiviral behandling. Resistens mot antiviraler kan uppstå, speciellt vid lång tids behandling. SMI har nu etablerat snabbare metoder för att påvisa resistent CMV och HSV.

Såsom alla herpesvirus blir dessa virus latenta efter första infektionen. Det betyder att de blir kvar vilande i kroppen under resten av livet och att de ibland kan vakna och börja producera virus. CMV ger vanligtvis mild sjukdom och förekommer över hela världen. De flesta infekteras av CMV tidigt i barndomen, och i Sverige har 70 procent av den vuxna befolkningen genomgått infektionen.

HSV delas upp i två olika typer, HSV-1 och HSV-2. Såväl HSV-1 som HSV-2-infektioner är ofta asymtomatiska. De kan vid primär och återkommande infektion ge blåsor framförallt i hud och slemhinnor kring munnen och genitalt. HSV-1 är vanligt och cirka 75 procent av den vuxna befolkningen har genomgått infektionen. HSV-2 är ovanligare, cirka 15 procent av de vuxna har genomgått infektionen.

Nya antivirala behandlingsrekommendationer

CMV, HSV-1 och 2 kan ge svår sjukdom som kräver antiviral behandling. Om behandlingen av patienten inte ger effekt kan man misstänka att patientens virus blivit resistent för den antivirala drogen i fråga. SMI har nu etablerat genotypisk resistensbestämningsmetod för CMV, HSV-1 och HSV-2. Vi sekvenserar både kinas- och DNA polymerasgenerna, där man ser typiska mutationer om virus är resistenta. De nya metoderna förkortar svarstiden till klinik med flera veckor, till och med månader jämfört med fenotypiska metoder. Detta gör att man snabbare kan ändra terapi om virus blivit resistent.

Under ett möte i september 2009 reviderades de befintliga behandlingsrekommendationerna för CMV som var 8 år gamla. Detta arbete skedde i samarbete med Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). De nya rekommendationerna kommer att publiceras på RAV:s webbplats i december 2009.

Smittskyddsinstitutets Temaår 2009

Projekten görs inom ramen för SMI:s Temaår 2009 - Vårdrelaterade smittor. I temaåret inkluderar vi de opportunistiska smittorna, det vill säga infektioner som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar, då dessa smittor i många fall är vårdrelaterade. Genom att fokusera på dessa smittor vill vi förmedla kunskap om dem till allmänheten, myndigheter, vården och enskilda patienter. På vår webbplats och i tidningen Smittskydd kommer SMI under året att visa hur vi konkret arbetar med att förebygga och i detalj karaktärisera vårdrelaterade och opportunistiska smittämnen.

Läs mer om projekten här:

Nya behandlingsrekommendationer

Snabbare resistensbestämning för herpesvirus

/Mia Brytting, Avdelningen för virologi, Smittskyddsinstitutet