ProMED rapporterade förra veckan om ett fall av malaria hos en turist som vistats en kort tid nära Lago di Fondi mellan Rom och Neapel i Italien. Den smittade personen hade inte varit utomlands, så det är tänkbart att malaria återkommit till trakten även om det också finns andra möjliga förklaringar. För att utreda detta har italienska myndigheter startat övervakning av Anophelesmyggor (som kan sprida malaria) i området.

I århundraden förekom malaria endemiskt i träskområden i Italien. Ännu i slutet av andra världskriget var sjukdomen vanlig, framför allt i de centrala och södra delarna av landet, på de stora öarna och längs med nordöstra kusten. 1949 rapporterades 411 000 fall. Under slutet av 40- och 50-talen hölls stora nationella bekämpningskampanjer vilket ledde till att de Anophelesmyggor som spred sjukdomen försvann och både Plasmodium falciparum och P. vivax slutade spridas i landet. Det sista inhemska fallet av P. vivax rapporterades från Sicilien 1956. 1970 förklarades Italien malariafritt av WHO. Sen dess har nästan alla fall varit importerade, men dessa blir å andra sidan fler för varje år. 1997 insjuknade en person på landsbygden i Toscana i malaria, det första misstänkt inhemska fallet sen malaria utrotades i Italien.

På grund av detta fall och den ökade arbetskraftsinvandringen från malariaendemiska områden kände man behovet av att utvärdera risken att malaria reintroduceras i Italien. En studie genomfördes 2001, där man kom fram till följande slutsatser:

1) Efter den drastiska reduktionen på 40- och 50-talen, har nu Anophelesmyggorna börjat komma tillbaka i ganska stora mängder. Det är framför allt i vissa områden på landsbygden i centrala och södra Italien (Toscana, Kalabrien, Puglia, Sicilien och Sardinien) som myggen finns i tillräckliga tätheter för att sprida malaria.

2) Trots att myggen finns i mängder som är stora nog att sprida malaria är det möjligt att de är motståndskraftiga mot Plasmodiumarter från malariaendemiska områden, eftersom parasiten länge har varit utrotad i Italien. Detta gäller till exempel P. falciparum från tropiska Afrika, men däremot har man sett att vissa Anophelesarter kan sprida P. vivax.

3) Sannolikheten för malariaspridning är liten eftersom antalet smittade människor i riskområdena under risksäsongen (juni-september) är så lågt.

Sammanfattningsvis är sannolikheten att malaria ska reintroduceras i Italien låg. Sporadiska inhemska fall av P. vivax malaria kan inträffa, men endast i begränsade områden på landsbygden där det finns stora mängder Anophelesmyggor. Å andra sidan kan det vara av värde att öka den epidemiologiska övervakningen, eftersom situationen snabbt kan förändras med till exempel ökad invandring från endemiska områden och miljöförändringar som påverkar vektorpopulationen.

Källor:

http://www.promedmail.org

Baldari M et al. Malaria in Maremma, Italy. Lancet 1998; 351: 1246-7

Romi R et al. Could malaria Reappear in Italy? EID 2001; 7: 915-9

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinförmation om malaria här

/Marika Hjertqvist, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet