Spridningstakten av hiv minskar i en del av de hårdast drabbade områdena i världen, som Afrika söder om Sahara och delar av östra Asien. Globalt har antalet nya infektioner sjunkit med 17 procent sedan 2001 och 30 procent sedan 1996 som noterats som tidpunkten med högst ökningstakt hittills. Även i Östeuropa ses en avmattning av spridningstakten, även om den fortfarande är oroväckande hög. Där ses också ett ändrat spridningsmönster från tidigare huvudsakligen genom intravenöst missbruk till sexuell överföring via partners till aktuella och före detta missbrukare. I Sverige och övriga västvärlden ses en tendens till svag ökning sedan början av 2000-talet.

Effektiv behandling

De relativt positiva trenderna som nu observerats tillskrivs preventionsprogram som börjat få effekt och även behandling med antivirala medel. Tack vare en ökad tillgång till effektiv behandling ökar också antalet personer som lever med hiv och dödstalen sjunker. Idag får över fyra miljoner hiv-infekterade behandling med en effektiv kombination av antivirala medel. Samtidigt måste man komma ihåg att epidemin är långt ifrån under kontroll. Antalet nya infektioner förra året beräknas till totalt cirka 2,7 miljoner varav drygt 400 000 drabbade barn. Beräkningar visar dock att minst 200 000 hiv-infektioner av barn har förhindrats tack vare att 45 procent av världens hiv-infekterade gravida kvinnor nu fått tillgång till profylaktisk behandling med antivirala medel.

Vaccin den enda lösningen för att hindra epidemin

Den i rikare delar av världen väldokumenterat positiva effekten av behandling av hiv/aids har nu även rapporterats från resurssvaga och hårt drabbade områden. Studier i Malawi och Sydafrika har rapporterat minskade hiv/aids-associerade dödstal med 20-35 procent. Även behandling av hiv-infekterade barn börjar få genomslag med fina resultat i bland annat Zambia, Sydafrika och Moçambique (där även Smittskyddsinstitutet medverkar).

Trots positiva trender och erfarenheter med annan profylax, ses utveckling av ett vaccin mot hiv/aids som den enda vägen att slutgiltigt få bukt med epidemin. Många års forskning har dock ännu inte lett fram till något genombrott. De nyliga rapporterna från en stor hiv-vaccinprövning i Thailand som visade en viss skyddseffekt var därför mycket glädjande och ger hopp om att ett effektivt vaccin mot hiv/aids går att utveckla. Mycket arbete återstår dock och de modesta skyddsnivåerna i studien i Thailand (30 procent som b��st beroende på hur olika subgrupper och analysmetoder tillämpades) måste förbättras. I detta sammanhang förtjänar det också att nämnas att Sverige och Smittskyddsinstitutet uppnått lovande resultat i prövningar av prototypvacciner i Stockholm och Tanzania, än så länge avseende immunsvar.

Innan vacciner finns att tillgå, ligger utmaningarna framöver i att fortsätta utbyggnad av:

  • antiviral terapi och tillgång till diagnostik och rådgivning (många hiv-infekterade vet inte om att de bär på viruset)
  • skapa mera skräddarsydda preventionsprogram till olika folkgrupper, åldrar och områden och att vidmakthålla kunskap och medvetenhet om hiv/aids nu när epidemin närmar sig sitt fjärde decennium.

Statistik

Hivinfektion i Sverige

Hivinfektion i världen

Världsaidsdagen

World AIDS Day 2009 (1 december 2009)

Sjukdomsinformation

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hivinfektion

/Sören Andersson, Avdelningen för virologi, Smittskyddsinstitutet