Detta är det sista numret av EPI-aktuellt före helgerna. Inga hotande smittor som kräver uppmärksamhet har rapporterats under den gångna veckan. Brist på braskande smittnyheter förutom influensan har faktiskt kännetecknat 2009 som helhet. Det kan bero på att den nya influensan tagit allt mediautrymme, men det kan också vara ett tecken på att ett svårt och ihärdigt preventionsarbete på många fronter faktiskt börjar bära frukt. Efter att ha fokuserat på influensan hela året skickar jag nu en helgbetraktelse kring att vi under 2009 ser tydliga tecken på att icke medicinska, infektionsförebyggande åtgärder verkligen har effekt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har just meddelat att de vårdrelaterade infektionerna minskar. Detta har inneburit att 220 färre patienter har avlidit och att 42 000 färre patienter har drabbats, skriver SKL i ett pressmeddelande. Mycket lidande har försvunnit på grund av detta, men genom minskningen frigörs också vårdresurser motsvarande dem som finns vid till exempel Danderyds sjukhus. Huvudorsaken till nedgången tycks vara förbättrad hygien. Till minskat lidande och frigjorda resurser kommer vinsten att man minskar användningen av antibiotika. Detta är strålande nyheter - och säkert kan hygienen bli ännu bättre på många ställen när man nu ser att åtgärderna verkligen betyder något!

I en studie från Örebro visades för ett par år sedan att handspritning kan minska infektionerna hos små barn med 12 procent. Det kan låta lite, men under en toppvecka anmäler 80 000 föräldrar i Sverige vård av sjukt barn. Handhygien kan betyda att det blir 10 000 färre under bara en vecka. Om influensapandemin fört med sig något positivt är det att vi blivit mera noga med handhygien. Att vi verkligen kan visa att den ökade hygienen hjälper är en förutsättning för att den ska bestå.

Vi har inga säkra vetenskapliga bevis för att handspritandet verkligen har haft effekt på infektionsfrekvensen, men låt oss glädjetolka några data lite inför julen:

  • Vi har ett lågt antal RSV-infektioner fastän vi enligt de cykler som virus brukar ha borde ha en tidig säsongsstart
  • Vi har mycket lite vinterkräksjuka
  • Vård av sjukt barn ha minskat signifikant under året enligt Försäkringskassan
  • Det hittas just nu mycket lite luftvägsvirus förutom influensa vid de viruslaboratorier som utför utvidgad luftvägsdiagnostik

Alla fyra observationerna kan bero på andra saker som att:

  • RS-epidemiologi ändras ibland utan att vi vet orsaken
  • Noroviruset kanske inte har förändrat sig så mycket som tidigare år
  • Den minskade vården av sjuka barn kan bero på ändrade regler och sämre tider
  • Klinikerna skickar mindre prover för luftvägsdiagnostik

Men den ökade handhygienen i influensans spår kan också verkligen ha bidragit till samtliga minskningar, liksom den minskat antalet sjukhusinfektioner. Detta manar till att vi fortsätter med spriten också efter jul och nyår!

Det finns flera glädjeämnen i årets statistik. Vår ännu mycket preliminära statistik talar för att antalet klamydiainfektioner för första gången sedan 1990-talet går nedåt. Vi kan ännu inte ange några säkra siffror eftersom kvalitetskontrollen av data är omfattande och tidsödande, men den nedåtgående trenden är så tydlig att den inte kan försvinna på grund av dubbelanmälningar och andra felaktigheter. Enheten för hivprevention på Socialstyrelsen och många regionala och lokala aktörer har de senaste åren arbetat mycket på att förbättra och systematisera preventionsarbetet. Årets kurvor indikerar att Sverige kanske börjar hitta de rätta strategierna. Det är en mycket lång väg kvar innan vi är nere på acceptabla spridningsnivåer, men det är inspirerande inför arbetet 2010 att det verkar hända något!

Det finns andra goda preventionsnyheter. Vaccinationernas vikt belyses av pneumokockutvecklingen sedan vaccinet infördes i hela landet 2009. Preliminärt har under 2009 antalet anmälningar av invasiv pneumokockinfektion halverats jämfört med de tre föregående åren i åldersgruppen 6 till 11 månader. Det kan vara en slump, men låt oss välja att glädjetolka även detta, och fortsätta att vara bra på att vaccinera i Sverige!

Sammanfattningsvis, och med stort tack till alla er som jobbat med prevention, drar jag slutsatsen; 2009 visar att hygien, vaccinationer och säkert sex lönar sig!

En rikgtigt god, vilsam och infektionsfri helg önskar

Annika Linde
Och alla på SMI

Tips: Under 2009 har temaåret på SMI behandlat vårdrelaterade smittor och en rad olika projekt inom detta område har genomförts. Detta arbete kommer även att fortsätta under första halvan av 2010. Läs mer om vad som gjorts under temat vårdrelaterade smittor på SMI här .