Under 2009 insjuknade totalt 156 personer i hepatit A, varav närmare hälften (75 personer) smittats i Sverige. Detta är en trefaldig ökning av de inhemska fallen jämfört med 2008 (se figur 1). Från mer än 70 procent av de smittade skickades prov till SMI för typning, vilket är nödvändigt för att kunna särskilja de olika utbrotten. Typningen visade att 10 olika stammar hade smittat tre till 28 personer, vilket kan betraktas som 10 olika utbrott.

Figur 1

Det största utbrottet, omfattande 28 fall, började under slutet av 2008 och pågick till september 2009. Några var smittade utomlands medan 19 var inhemskt smittade från sex olika län, de flesta från stockholmsområdet. De insjuknade intervjuades enligt en gemensam enkät. Misstänkt inhemsk smittkälla var livsmedel och flera av de insjuknade åt ofta på restaurang. Under 2008 och 2009 påvisades samma virusstam även från utbrott i Nederländerna, Frankrike och Spanien. Där var förutom livsmedelssmitta även smitta bland män som har sex med män (MSM) vanligt.

I ett annat större utbrott med 11 säkra fall isolerades stammen från flest fall i Västra Götaland, men senare återfanns den i ytterligare två län. Smittan spreds främst vidare genom personkontakt, men även genom intravenöst missbruk. Denna virusstam hade också isolerats i Frankrike och Nederländerna under 2009. Även där var smittvägarna intravenöst missbruk eller personkontakt. I Norge har denna stam tidigare isolerats bland intravenösa missbrukare.

Ytterligare fem mindre utbrott med tre till åtta fall inhemskt smittade vardera, varav ett utbrott på ett daghem, förekom under året.

I rapporteringen till SMI uppgavs smittvägen bland samtliga fall vara mat och vatten för 57 personer, medan 15 personer uppgav personsmitta och i fyra fall uppgavs smitta genom intravenöst missbruk. I nästan hälften av fallen saknades dock uppgift om smittväg.

De flesta som rapporterades smittade utomlands hade smittats i Irak, Egypten, Somalia, Norge, Indien eller Spanien.

Här kan du läsa mer om hepatit A sjukdom.

/Heléne Norder, Avdelningen för Virologi, Smittskyddsinstitutet

Margareta Löfdahl, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet