Under 2009 rapporterades totalt 7 179 personer med campylobacterinfektion i Sverige. Det är en minskning med 7 procent sedan 2008 då 7 692 fall rapporterades. Att antalet rapporterade fall varierar från år till år är dock inte ovanligt. Efter en minskning under den första hälften av 2000-talet ökade antalet fram till 2008 och därefter sågs återigen en minskning (figur 1). Av de personer som rapporterades under 2009 var 2 714 smittade i Sverige och 4 149 smittade utomlands. Av de utlandssmittade var 1 147 smittade i Thailand, främst under december-april . Många smittades också under resor till Spanien (427 fall) och Turkiet (373 fall), framförallt under sommarmånaderna.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion, inhemska och totalt 2000-2009.

Trots minskningen av det totala antalet fall 2009 så ökade antalet inhemskt smittade med 20 procent. En minskning av samma omfattning sågs bland antalet utlandssmittade. En del av förklaringen till att färre svenskar smittades med Campylobacter utomlands förra året kan vara att utlandsresorna minskade. Enligt uppgifter från Luftfartsverket minskade antalet passagerare på utrikesflyget med 10 procent under 2009 ( källa ).

Ovanligt många av de inhemska fallen rapporterades smittade under juli månad, vilken skulle kunna ha ett samband med att färre reste utomlands (figur 2).

Figur 2. Säsongsvariation bland inhemska campylobacterfall 2006-2009.

Den åldersgrupp som oftast smittas vid utlandsresa är 20-29 åringarna medan 40-49 åringarna är de som oftare smittas i Sverige. I åldrarna 15-24 år är det övervägande kvinnor som smittas med Campylobacter vid utlandsresa och så har det sett ut de senaste åren (figur 3). Bland dem som smittas i Sverige dominerar män i alla åldersgrupper. Liksom tidigare år var det även 2009 totalt sett övervägande män som rapporterades med campylobacterinfektion (52 procent).

Figur 3. Utlandssmittade campylobacterfall per åldersgrupp och kön 2009.

/ Margareta Löfdahl och Emily Sellström, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet