En 53-årig man smittades av Legionella under ett reparationsarbete i en vattenfylld kulvertkammare. När kammaren hade länspumpats gick mannen ner för att inspektera den. I kammaren går flera vattenledningar (se bild) varav en 100-gradig tilloppsledning vilken hade värmt upp det kvarvarande spillvattnet till cirka 25°C.

Efter fyra dagar insjuknade mannen med hög feber och lunginflammation. Legionärsjuka konstaterades och legionella-DNA påvisades med PCR i sputum och bronksekret/lavage. Odlingsprov var dock negativt för Legionella. Miljökontoret kontaktades av smittskyddsenheten för att ta prov på misstänkta smittkällor. De prover som togs på duschvattnet i hemmet och på arbetsplatsen var negativa för Legionella. Legionella i mycket hög halt (24 000 000 cfu/L) odlades fram i det vatten som stod i botten av kulverten. Legionella påvisades också i bottensediment i en halt av 20 000 cfu/g.

Epidemiologisk typning

I samarbete med det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Lund, som extraherat fram legionella-DNA från patienten, kunde SMI visa att det var en identisk genuppsättning hos DNA från patientprovet och miljöisolatet från kulverten. Den avancerade metod som användes var en sekvenstypning av sju alleler (genfragment) för typning av L. pneumophila som tidigare beskrivits i Smittskydd .

Orsaken till legionellabakterierna

Ett liknande legionellafall inträffade i Italien 2002. Där insjuknade en man efter arbete med telefonledningar där vatten stod i botten på en kulvert. I uppföljningsprov från 100 andra liknande platser innehöll 28 procent legionellabakterier i avsevärda halter i det vatten som läckt in i kulverten. Legionellabakterierna från exempelvis jord hade förökats till farligt höga halter i regnvatten som blivit stående i kulverten.

Lärdomar

• En ovanlig smittkälla - kulvertvatten - visade sig ha förekommit tidigare och kan nu läggas till listan med smittställen som kan ge legionellainfektion.
• Andningsskydd i P3 klass bör användas när man stiger ner i en kulvertkammare med kvarstående spillvatten. Rutiner bör också införas för att ventilera kammaren.
• En avancerad sekvensmetod för att kunna fastställa smittkällan kunde användas på prov från patienten utan tillgång till ett framodlat patientisolat.
• Rekommendationen är att kontakt tas med SMI vid positiv legionella-PCR från patient för epidemiologisk typning tillsammans med isolat från miljön. Typningen är kostnadsfri i samband med smittspårning.

Referenser

Allestam G, Lundström J. 2009. Förstärkt expertfunktion för Legionella. Smittskydd 4/2009 sid 28.

Ricci M.L. et al. 2007. Is there a risk to acquire the Legionnaires’ disease for people working in a telephone manhole? Abstract and Oral presentation at the 22nd meeting for European Working Group for Legionella Infections, 2-5 June in Stockholm and Uppsala, Sweden.

/Görel Allestam, Stf Sektionschef Sektionen för Vatten och Miljö, Smittskyddsinstitutet
Håkan Ringberg, Bitr, Smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Skåne