Utbrott av VRE vid Sundsvalls och Sollefteå sjukhus - hittills 15 konstaterade fall

Det första utbrottet av VRE i Västernorrland upptäcktes första februari 2010 då ett urinodlingsprov blev positivt från en patient på Sundsvalls sjukhus. Redan detta första fall ledde till omfattande åtgärder, inkluderande en snabb ”hygienuppstramning” och smittspårning på berörd klinik samt intensivvårdsavdelning.

Totalt har till idag (läs 17 mars 2010) ytterligare sex fall diagnostiserats. Alla är Van-B-isolat men enligt uppgift inte av samma PFGE-typ som de nyliga stora utbrotten i Stockholm, Västerås och Halland. Det senast tillkomna positiva provet togs den 17 februari och vissa förhoppningar finns nu att utbrottet är under kontroll. Omfattningen av screeningåtgärder har dragits ned efter att totalt mer än 300 patienter screenats. Tillsammans med sjukhusledningen söks nu former för en fortgående ”basal-screening” för att finna eventuella nya eller återkommande utbrott på ett tidigt stadium.

En av patienterna som hade överförts till Sollefteå sjukhus visade sig också positiv vid odling och tycks där ha hunnit ge upphov till ytterligare ett antal fall. Motsvarande åtgärder har initierats vid Sollefteå sjukhus. Totalt har åtta fall konstaterats i Sollefteå där trenden nu tycks avtagande, men screening pågår fortfarande.

Inget fall av svår sjukdom eller dödsfall har kunnat kopplas till utbrottet.

Utbrott av ESBL vid Örnsköldsviks sjukhus - hittills fem konstaterade fall

Samtidigt med VRE-utbrottet på två av länets sjukhus har barnkliniken vid det tredje av länets sjukhus under februari drabbats av länets första nosokomiala utbrott av ESBL. Den aktuella barnavdelningen hyser såväl prematur- och neonatalvård som vård av äldre barn. Även här har man mycket snabbt satt in åtgärder. Efter en relativt omfattande screening av patienter har totalt fem barn visat sig smittade med ESBL-producerande E. coli med identiska pulsfältsmönster. Flera veckor har nu förflutit sedan senaste positiva fall och neddragningar har gjorts av den extraordinära screeningen.

Under utredningen påträffades även två fall med andra pulsfältsmönster. Därför inför man nu en regelbunden veckovis screening på avdelningen för att ge en uppfattning om bakgrundsfrekvensen av fall, och för att snabbt kunna konstatera utbrottssituationer eller brister i rutiner. Smärre ändringar i inredning på avdelningen planeras också.

Inget barn har bedömts tagit skada av det inträffade.

/Lars Blad, Bitr smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland