I början av april uppmärksammades ett fall på Länssjukhusets neonatalavdelning där en blododling visade växt av ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae. Efter omedelbart larm till klinikens läkare om behov av ändrad empirisk behandling vid svåra sjukdomsfall gjordes också samma dag screeningodling av alla medpatienter. Den visade att ytterligare åtta patienter var positiva. På den angränsande avdelningen för större barn befanns ytterligare ett barn positivt för ESBL-producerande K. pneumoniae. Trots kohortvård och intagningsstopp liksom samtidiga hygiengenomgångar på neonatalavdelningen blev inom kort därefter ytterligare flera små barn positiva. Det totala antalet barn med konstaterad ESBL-producerande K. pneumoniae är nu 18.

Hittillsvarande utredning har inte med full säkerhet kunna fastställa en enskild orsak till den ovanligt höggradiga smittspridningen, men en betydande överbeläggning har sannolikt varit en försvårande omständighet, liksom brister i hygienrutiner. Efter en tid med intagningsstopp samt flytt av kvarvarande ESBL-bärande barn till andra lokaler inom sjukhuset öppnas nu avdelningen åter.

Typning visar att det rör sig om samma stam

Samtliga hittills testade isolat har ett ESBL-enzym som tillhör CTX-M grupp 1. Epidemiologisk typning med PFGE utförd på Smittskyddsinstitutet på 12 av de hittills 18 identifierade ESBL-producerande K. pneumoniae isolaten från det aktuella utbrottet visar att de tillhör samma stam. De flesta isolaten är resistenta mot gentamicin (MIC 64-128 mg/L), men tre av dem kategoriseras som känsliga (MIC 2). Detta fenomen har noterats tidigare i utbrottssituationer och kan troligen förklaras av att resistensgenerna finns på mobila element. Den aktuella stammen bör ändå betraktas som resistent mot gentamicin och vid eventuellt behov av behandling bör andra alternativ väljas.

Inget tydligt samband med tidigare kända utbrott

Den identifierade stammen har ett PFGE-mönster som skiljer sig från tidigare identifierade utbrottsassocierade ESBL-producerande K. pneumoniae på neonatalavdelningar i Stockholm, Västerås och Stavanger. Utbrottet verkar inte heller ha något samband med det tidigare i år rapporterade, men betydligt mer begränsade, utbrottet på barnavdelningen i Örnsköldsvik. Där rörde det sig om en ESBL-producerande E. coli (läs mer om detta här ). Löpande vecko-screeningar för ESBL av samtliga inneliggande patienter på barnkliniken i Örnsköldsvik har sedan mitten av mars och tills vidare varit negativa.

En oroande trend i Västernorrland

Det beskrivna utbrottet är givetvis allvarligt i sig, men än mer oroande är dock helhetsbilden. Tidigare under 2000-talet har Landstinget Västernorrland drabbats av totalt två utbrott av multiresistenta bakterier på sjukhus. Under 2010 har vi redan nu under årets första fyra månader sett hela fyra utbrott, fördelade på länets tre sjukhus.

/Lars Blad, Biträdande smittskyddsläkare Landstinget Västernorrland

Agensgruppen för antibiotikaresistenta bakterier vid Smittskyddsinstitutet genom
Karin Tegmark Wisell, Barbro Olsson-Liljequist, Petra Edquist och Tomas Söderblom, samtliga vid Smittskyddsinstitutet