År 2001 enades statsöverhuvuden och regeringsrepresentanter i Förenta Nationerna om en handlingsplan för att bekämpa hiv/aids i ”Declaration of Commitment on HIV/AIDS”, även kallad UNGASS-deklarationen. Vartannat år återrapporterar Socialstyrelsen om de svenska förhållandena till UNAIDS i en så kallad UNGASS-rapport. Till detta arbete bidrar Smittskyddsinstitutet med data och analyser av det epidemiologiska läget i Sverige. I slutet av mars lämnade Socialstyrelsen Sveriges UNGASS-rapport till UNAIDS. Rapporten visar att trots en generellt låg förekomst av hiv bland befolkningen pågår en hivepidemi i Sverige. Rapporten pekar även tydligt på viktiga områden för det förebyggande arbetet. Här kan du läsa mer om UNGASS-rapporten .