Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men började åter öka på 2000-talet. Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor och den största ökningen på 2000-talet har skett bland män speciellt bland män som har sex med män(MSM).

År 2009 anmäldes 181 syfilisfall, vilket är en liten ökning med 5,2 procent jämfört med år 2008 och en incidens på 1,9 per 100000 invånare (Fig.1). Av de 181 fallen rapporterades 73,5 procent (föregående år 72,4 procent) med båda klinisk anmälan och laboratorieanmälan, 23,2 procent av fallen rapporterades endast med klinisk anmälan och 3,3 procent av fallen rapporterades endast med laboratorieanmälan. Av de 181 anmälda fallen hade 51 (28 procent) primär syfilis, 21 (11,6 procent) sekundär syfilis, 32 (17,7 procent) tidigt latent syfilis (<2 år efter smittotillfället) och 3 personer (1,6 procent) hade sen latent syfilis (>2 år efter smittotillfället). Personer med sen latent eller tertiär syfilis uppfyller inte kriterierna för anmälan enligt smittskyddslagen. Resterande 74 fall (41 procent) hade oklart eller ej angivet stadium av syfilis. Syfilisanmälningar är ofta ofullständiga vilket försvårar analysen av data.

Fig.1. Syfilisincidens i Sverige, 1990-2009

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 33 år (samma som år 2007-2008) och för män 39 år (samma som år 2008). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 36,6 år (38,3 år 2008) och för män som har sex med män (MSM) var medelåldern 40 år (samma som föregående år). Under 2009 rapporterades 3 barn med kongenital syfilis födda av kvinnor med utländskt ursprung.

Syfilisincidensen över tid och under 2009 var högre bland män än bland kvinnor (Fig.2). Största ökningen 2009 i antal fall bland kvinnor sågs i åldersgrupperna 15-24 år (från 10 till 13 fall) och 45-54 år (från 2 till 6 fall). Bland män sågs en ökning i åldersgruppen 25-34 år (från 29 till 45 fall) och i åldersgruppen 55-64 år (från 8 till 15 fall). Störst minskningen sågs bland kvinnor i åldersgruppen 25-34 år (från 19 till 9 fall) och bland män i åldersgruppen 34-44 år (från 46 till 30 fall).

Fig.2. Syfilisincidens per åldersgrupp och kön, 2000-2009

Kön och smittväg

Kvinnor utgjorde 23 procent av fallen (25 procent under 2008). Andelen MSM bland syfilisfallen hos män var 54,4 procent (59,4% föregående år). Andelen av heterosexuellt smittade män ökade under 2009 och var 24,2 procent jämfört med 19,5 procent året innan (Fig.3).

Fig.3. Rapporterad smittväg för män (andel), 2000-2009

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest syfilisfall från storstadslänen; Stockholm (36,5procent jmf med 47,7 procent under 2008), Skåne (13,8 procent jmf med 13,4 procent under 2008) och Västra Götaland (6,1 procent jmf med 6,4 procent under 2008). 11 procent av fallen (20 fall) rapporterades från Gävleborg jämfört med 9,3 procent under 2008. En relativt stor del av fallen rapporterades från Östergötland (14 fall under 2009 jämfört med inga fall under 2008 och endast 2 fall under 2007), vilket beror på ett lokalt utbrott bland unga människor där.

Högst incidens sågs i Gävleborg med 7,2 fall per 100 000 invånare (20 fall), Kalmar län med6,8 fall per 100 000 invånare (16 fall), Stockholm län med 3,3 fall per 100000 invånare (66 fall) och i Östergötland med 3,3 fall per 100000 invånare (14 fall). Förutom inhemsk spridning kan förekomst av flyktingmottagningar och liknande påverka antal fall rapporterade i olika landsting. Av de 181 fall som anmäldes under 2009 var 42 procent utlandsfödda (jfr med 40 procent under 2008). I fyra landsting rapporterades inget fall under år 2009 (ett av dessa landsting har inte heller rapporterat något fall av syfilis sedan 2002).

Smittland

Andelen personer som smittats i Sverige var, liksom föregående år, 40 procent (73 fall). Utlandssmitta stod för 51,4 procent (47,7 procent år 2008) och för 8,6 procent (11 procent år 2008) var smittland okänt. Hos flera av de utlandssmittade upptäcktes infektionen i samband med inflyttning till Sverige. Bland kvinnorna ökade den andel som var smittade i Sverige till 38 procent jämfört med 28 procent föregående år (från 12 fall till 16 fall). Mer än hälften (57 procent) av de 42 anmälda kvinnorna smittades utomlands (av dessa var 37,5% smittade i Afrika och 33 procent i Sydöstasien) och för 5 procent av kvinnorna saknades uppgift om smittland. Av de 33 heterosexuellt smittade männen var 6 personer (18 procent) smittade i Sverige (36 procent föregående år) och 26 personer (78,8 procent) smittades utomlands (av dem var 19 procent smittade i Sydostasien och 19 procent smittade i Afrika). Bland 74 män som har sex med män (MSM) var 50 personer (67,6 procent) smittade i Sverige jämfört med 49 personer (64,5 procent) under 2008. Av de 50 inhemsk smittade MSM anmäldes 40 personer (80 procent) i Stockholm län. Utlandssmitta stod för 30 procent (22 fall) av syfilisfallen bland MSM och av dessa var 77 procent smittade i Västeuropa.

/Inga Velicko, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet