Sveriges badvatten får överlag gott betyg. Varje sommar provtas våra badvatten för att kontrollera kvalitet, temperatur och algblomning. Kommunerna ansvarar för att baden provtas och att analysresultat sedan löpande inrapporteras till webbplatsen Badplatsen . I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för badvatten, men sedan 2001 har sektionen för Vatten- och Miljömikrobiologi vid Smittskyddsinstitutet uppdraget att vara datavärd för badvatten. Uppdraget innebär bland annat rådgivning och kontakt med Sveriges kommuner, drift av Badplatsen samt rapportering av data till EU.

Till säsongen 2008 implementerades badvattendirektiv 2006/7/EG i svensk lagstiftning som reglerar de större baden (så kallade EU-bad) och ersatte det tidigare direktivet från 1976. EU-baden provtas 3-4 ggr per säsong för förekomst av indikatororganismerna E.coli och Intestinala enterokocker. Analysresultaten presenteras på webbplatsen Badplatsen. Det enskilda provet ges bedömning enligt tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Förhöjda halter av indikatororganismerna indikerar att en fekal förorening från djur eller människa skett av badvattnet och att det finns en risk att man blir sjuk om man får i sig vattnet.

I juni varje år publicerar EU en rapport där det görs en sammanlagd bedömning av vattenkvaliteten för respektive bad. I nuläget befinner sig Sverige i en övergångsperiod mellan de två direktiven. I enlighet med det nya direktivet ska en 95-percentilsbedömning göras över 4 år och badvattenkvaliteten klassificeras enligt skalan utmärkt, bra, tillfredsställande och dåligt. Då insamling av data inte hunnit ske för alla bad under 4 års tid görs i nuläget en bedömning enligt övergångsregler. En sammanlagd bedömning görs då för säsongen 2009.
Av Sveriges badvatten 2009 fick 80,6 procent den högsta bedömningen och 98,7 procent av badvattnen nådde upp till det näst högsta kriteriet. Ett fåtal EU-bad, tre stycken, hade under 2009 ett eller flera otjänliga prov varför de fick den sämsta bedömningen.

Utöver de ca 470 svenska bad vars vattenkvalitet rapporteras till EU provtas ytterligare ca 2 300 mindre bad varje säsong. Analysresultaten för dessa rapporteras också in på Badplatsen. Förutom mikrobiologisk kvalitet noteras eventuell algförekomst och vattentemperatur.

Läs mer här:

http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2010.html

/Anneli Carlander, Adelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö, Smittskyddsinstitutet