En analys av epidemiologiska övervakningsdata i England och Wales vid Health Protection Agency (HPA) i Storbritannien påvisade en omkring fem gånger ökad risk för sporadiska legionellainfektioner bland yrkesförare. För att undersöka möjliga bakomliggande riskfaktorer som kunde förklara varför yrkesförare utgjorde en riskgrupp genomfördes en fall- kontrollstudie. Studien, som nyligen publicerats i European Journal of Epidemiology, genomfördes mellan den 12 juli 2008 och den 9 mars 2009 och omfattande 75 fall och 67 kontroller. I studien identifierades två riskfaktorer kopplade till bruk av fordon som också associerade till ökad risk för legionellainfektion; att köra genom industriområden och att färdas i ett fordon i vilket spolarvätska inte var tillsatt till vattnet som spolas på vindrutan när man använder vindrutetorkare.

Att färdas i ett fordon utan tillsatt spolarvätska ökade risken för legionellainfektion med nästan 50 gånger. Detta är en tidigare okänd riskfaktor som i studien uppskattas kunna orsaka omkring 20 procent av alla sporadiska samhällsförvärvade legionellafall i England och Wales. Fyndet talar för att en rekommendation om att använda spolarvätska kan vara en enkel och effektiv förebyggande åtgärd för att minska antalet legionellainfektioner. En sådan rekommendation skulle sannolikt vara mer effektiv i länder där det är ovanligt att vattnet fryser och bruket av spolarvätska därför kan förväntas vara mindre. Fortsatta studier är planerade för att bekräfta fyndet och undersöka denna riskfaktor i detalj.

Studien genomfördes av Health Protection Agency i Storbritannien och huvudförfattare är Anders Wallensten. Anders Wallensten är numera medarbetare på Avdelningen för Epidemiologi på Smittskyddsinstitutet.

Läs hela artikeln här
Läs mer om legionellainfektion här