Under varma somrar med många badande får Smittskyddsinstitutet in rapporter om personer som drabbats av intensivt kliande utslag efter bad i framför allt insjöar. Badklåda (simmarklåda, cerkarie-dermatit) är en åkomma som uppstår då en fågelparasit av misstag försöker tränga igenom mänsklig hud. Kraftigt kliande blåsor uppstår inom ett dygn, vilket beror på en överkänslighetsreaktion som utvecklas till följd av tidigare kontakt med parasiten. Klådan avtar vanligtvis inom en vecka men kan pågå betydligt längre. Feber, svullnad, illamående och diarré kan förekomma i sällsynta fall. Symtomatisk behandling kan behövas för att lindra klådan. Badklåda drabbar inte alla personer som kommer i kontakt med parasiten. Varför vissa inte utvecklar badklåda är okänt.

Cerkarier orsakar badklåda
Maskinfekterade fåglar, vanligen infekterade med Trichobilharzia-arter, utsöndrar maskägg i avföringen. Dessa ägg kläcks då de hamnar i vatten och frigör larver. Larverna infekterar vattenlevande snäckor i vilka de fortsätter utvecklas till ett stort antal så kallade cerkarier, ett annat larvstadium. Cerkarier är knappt skönjbara för det mänskliga ögat. Det är denna livsform som ger maskinfektion hos fåglar och även kan orsaka badklåda hos människa.

Misstänkt badklåda i många kommuner
SMI har tidigare gjort enkätundersökningar i landets kommuner via miljökontoren angående förekomst av badklåda omfattande åren 1997 till och med 2003. Topparna under åren 1997 och 1999 (figur 1) sammanfaller väl med högre temperaturer än genomsnittet dessa år. Enkäten visade att nästan 60 procent av kommunerna hade konstaterat eller starkt misstänkt badklåda i mer än 200 sjöar och kustbad någon gång under studieperioden. Dock kände cirka 15 procent av kommunerna inte till om badklåda hade förekommit.

Figur 1

Om möjligt undvik bad vid känd förekomst av cerkarier i vattnet
I nuläget finns det inga andra säkra sätt att undvika badklåda än att avstå från bad när vattnet innehåller cerkarier. Badplatsen bör hållas fri från vegetation för att minska antalet snäckor och fåglar skall inte matas där. På badplatsen bör allmänheten upplysas om risken för badklåda. För att minska risken rekommenderas kortvariga bad och noggrann torkning efteråt.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om badklåda här

/Cecilia Thors, Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö, Smittskyddsinstitutet