Redan under första halvåret 2010 har 111 sorkfeberfall rapporterats till Smittskyddsinstitutet och det ser ut som att spridningen av sjukdomen kommer att öka ytterligare under kommande höst/vinter. Efter att ha mätt sorkförekomsten i Västerbotten under maj/juni har forskare på Sveriges lantbruksuniversitet kunnat förutsäga, baserat på trolig tillväxttakt under sommarens fortplantningssäsong, att det kommer finnas rikligt med sork i höst och vinter. Eftersom det finns ett känt samband mellan skogssorksförekomsten på hösten och antalet anmälda fall under en sorkfebersäsong (1 juli till 30 juni) pekar allt mot ett nytt stort utbrott i höst och vinter.

Störst risk att smittas i norra Sverige under vinterhalvåret
Skogssork är den enda kända reservoaren för Puumalavirus, som orsakar sorkfeber, och infekterade sorkar utsöndrar viruset via saliv, avföring och urin. Smitta till människa sker sannolikt oftast via inandning av virus i luftburen form. I Sverige är sorkfeber en anmälningspliktig sjukdom sedan 1989 med tillförlitlig statistik över antal fall sedan dess. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar mellan säsonger mycket beroende på om det är ”sorkår” eller inte. I rapporteringen ses regelbundna toppar med tre till fyra års mellanrum som varierar med skogssorkspopulationens storlek. Under vinterhalvåret är risken att komma i kontakt med skogssorkar som störst, eftersom de då ofta söker skydd och föda i närheten av eller i byggnader. Flest fall av sorkfeber, cirka 90 procent, anmäls från de fyra nordligaste länen: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Sorkfeber kan ge varierande sjukdomsbild
Sorkfeber tillhör gruppen blödarfebrar med njurpåverkan och sjukdomen karakteriseras oftast av akut hög feber, huvud- och muskelvärk samt påverkat allmäntillstånd. I det typiska fallet tillkommer sedan buksmärtor och njurpåverkan. Det är generellt viktigt att läkare har diagnosen i minne eftersom sorkfeber kan ge en så varierande sjukdomsbild med alltifrån lindriga influensaliknande sjukdom till livshotande tillstånd. Man bör vara medveten om sorkfeber även i andra delar av Sverige än det högendemiska området. Patienter kan tillfälligt ha vistats i norra Sverige och sedan få sjukdomen konstaterad på sin hemort i någon annan del av landet.

Det finns skäl att iaktta försiktighetsåtgärder för att undvika smitta
Inför kommande höst och vinter finns det skäl att inom vården vara beredd på en ökad tillströmning av patienter med sorkfeber och för allmänheten att försöka iaktta rekommenderade försiktighetsåtgärder .

Läs den fullständiga rapporten Sorkfeberprognos: Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott i Läkartidningens webbupplaga här .

/Marika Hjertqvist, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet