Under den senaste månaden har sju personer i Stockholms län insjuknat i hepatit A under eller efter vistelse i Turkiet. Sex av personerna har diagnostiserats i Sverige och en i Turkiet. Två är vuxna, en kvinna och en man, och fem är skolbarn i åldrarna 8-14 år. Alla har vistats i Turkiet under sommaren. Skolbarnen har besökt släktingar. Anhöriga i Sverige har undersökts och de som saknar immunitet har erbjudits vaccin eller gammaglobulin, det senare vid ålder < 1år eller > 40 år.

God handhygien är viktigt, särskilt i förskola och skola

Det är viktigt att tänka på att hepatit A smittar genom infekterad mat och infekterat vatten. God handhygien vid toalettbesök och vid hantering av mat är väsentligt för att hindra smittspridning, inte minst inom förskola, skola och på arbetsplatser där man hanterar livsmedel.

Alla får inte symtom

Hepatit A är en virussjukdom där virus påverkar leverns funktion. Symtom vid hepatit är sjukdomskänsla, ledvärk, magbesvär samt feber. Alla får inte gulsot, det vill säga mörk urin, ljus avföring och gul hud. Inkubationstiden är 2-6 veckor. Den som insjuknar är smittsam cirka två veckor före till en vecka efter sjukdomsdebut. Som vid andra hepatitinfektioner kan en hepatit A-infektion och sjukdom passera med mycket lindriga eller helt i avsaknad av symtom. Detta gäller framför allt barn. Även de som har lindriga eller helt saknar symtom är smittsamma för hepatit A.

En hepatit A-infektion läker utan att övergå i ett kroniskt tillstånd. Efter genomgången infektion är man livslångt immun och behöver därför inte vaccineras.

Råd om vaccination mot hepatit A finns på www.smittskyddstockholm.se

Läs mer om hepatit A här

/Ingegerd Hökeberg, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm