Under första halvåret 2010 rapporterades 399 fall av gonorréinfektion i Sverige (4,3 fall per 100 000 invånare), vilket är en ökning med 22 procent jämfört med första halvåret 2009. Då rapporterades 337 fall (3,5 fall per 100 000 invånare). Ökningen observerades framförallt i Stockholms län ( läs rapport från Smittskydd Stockholm ). Av de rapporterade fallen var 104 kvinnor och 295 män (se figur 1).

Figur 1

Ökningen har framförallt skett bland män som har sex med män (MSM) med 114 rapporterade fall jämfört med 78 fall samma period föregående år, en ökning med 46 procent. Även bland kvinnor har fler fall rapporterats, 104 fall jämfört med 80 fall föregående år, en ökning med 30 procent. Bland heterosexuellt smittade män sågs ingen större skillnad i antal rapporterade fall.

Medelåldern var liksom tidigare 30 år för heterosexuellt smittade män, 33 för män som smittats genom sex med män och 25 år för kvinnor. Mellan 1997 och 2009 observerades en signifikant ökning av antalet fall i åldersgruppen 15-24 år bland både män och kvinnor, bland kvinnor i åldersgruppen 25-34 år och bland män i åldersgruppen 45-54 år. Under första halvåret 2010 observerades största ökningen i antal fall bland kvinnor i åldersgruppen 25-29 år (från 11 till 17 rapporterade fall). Bland män sågs största ökningen i antal fall i åldersgruppen 15-19 år (från 16 till 28 rapporterade fall) och 25-29 år (från 41 till 57 rapporterade fall).

Bland MSM var 75 procent smittade i Sverige, framförallt i Stockholms län. Av de 165 heterosexuellt smittade männen var cirka hälften smittade i Sverige och hälften utomlands. Bland kvinnorna smittades 81 procent i Sverige, 18 procent utomlands och för 1 procent var smittland okänt. Utlandssmitta verkar framförallt ha skett i Sydostasien där 46 procent av fallen uppges blivit smittade.

Under första halvåret 2010 sågs störst ökning i Stockholms län från 135 till 201 rapporterade fall, i Halland från 2 till 10 fall och i Västernorrland från 4 till 11 fall.

Gonorréinfektion ger ökad risk för hiv-infektion

Även om det fortfarande är relativt få som drabbas av gonorréinfektion varje år ökar ändå antalet fall. Detta är oroande, speciellt då andelen antibiotikaresistenta stammar ökar. Gonorré drabbar också ofta samma grupper som exponeras för hiv-smitta. Det är därför viktigt att tänka på att risken för hiv-infektion ökar om en person redan har en sexuellt överförbar sjukdom, som gonorré.

Antibiotikaresistens hos bakterien som orsakar gonorré, Neisseria gonorrhoeae

Antibiotikaresistensen hos N. gonorrhoeae är fortsatt hög, och ökande i Sverige liksom utomlands. Traditionella gonorréantibiotika som penicillin och ciprofloxacin, samt det senare använda azitromycin, rekommenderas inte om känsligheten hos bakterieisolaten inte har konfirmerats på laboratorium. Det är mycket oroväckande att förekomsten av N. gonorrhoeae stammar med nedsatt känslighet mot cefixim och ceftriaxon ökar. En ökad uppmärksamhet vid behandling med dessa antibiotika, i synnerhet cefixim, är nödvändig, framförallt vid svalggonorré och om patienten är smittad i Asien.

Det saknas tillräckligt med kliniska och laboratoriemässiga korrelat för att uttala sig om en utebliven effekt vid behandling med cefixim och ceftriaxone. Man vet således inte exakt hur mycket känsligheten hos ett bakterieisolat kan sjunka innan behandlingen kommer att misslyckas. För att kunna ta fram sådana data behövs ett samarbete mellan en eller några svenska kliniker med extra fokus på identifiering och verifiering av behandlingsmisslyckanden och ett adekvat mikrobiologiskt laboratorium. Referenslaboratoriet för Patogena Neisseria, Örebro Universitetssjukhus står gärna till förfogande för diskussion om dessa viktiga frågor, samt för att konfirmera eller falsifiera misstänkta behandlingsmisslyckanden.

Mer statistik hittar du här

Sjukdomsinformation hittar du här

Behandlingsrekommendationer vid gonorréinfektion hittar du i "gula böckerna" som nu finns i wiki-format ( länk )

/Inga Velicko, Tatiana Afinogenova, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet
Magnus Unemo, Hans Fredlund, Referenslaboratoriet för Neisseria, Örebro Universitetssjukhus