Under årets monsunperiod i Indien har 18-miljonersstaden Bombay haft fler fall av malaria och andra febersjukdomar än vanligt. Totalt rapporterades 14 700 fall under årets första sex månader vilket är fler än under hela 2009. Cirka 10-15 procent har bedömts orsakas av malariaparasiten Plasmodium falciparum. Flera dödsfall har rapporterats.

Det har varit svårt att inhämta officiella uppgifter om utbrottet och osäkerhet kring hur säkra de rapporterade siffrorna är försvårar bedömningen av situationen. Under monsunperioden, som i Bombay framförallt infaller i perioden juni till och med september, ökar antalet sjuka i febersjukdomar, bland annat malaria, dengue och leptospiros. I år tycks det ha varit en kraftigare ökning än vanligt. Enligt den information som varit tillgänglig kan detta bero på att det finns många stora byggarbetsplatser i Bombay med gott om stillastående vattensamlingar lämpliga för mygglarver.

Internationellt sett skiljer sig rekommendationer för malariaprofylax åt när det gäller resa till Bombay. För närvarande rekommenderas inte malariaprofylax generellt vid resa till Bombay i de svenska rekommendationerna för malariaprofylax från 2010 . Detta eftersom förekomsten och risken att smittas vid turistresor bedöms vara låg. Smittskyddsinstitutet följer utvecklingen noga, men har hittills inte funnit anledning att ändra rekommendationerna. Det är dock viktigt att påminna om vikten av att skydda sig mot myggstick i områden där malaria förekommer. Detta för att också skydda sig mot andra myggöverförda sjukdomar till exempel denguefeber.

Hittills i år har fem fall av malaria hos resenärer till Indien rapporterats till Smittskyddsinstitutet varav ett orsakat av P. falciparum. Inget av de rapporterade fallen har varit turister som säkert smittats i Bombay.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om malaria

/Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet