Under första halvåret 2010 (jan-jun) har 200 fall av gonorré rapporterats i Stockholms läns landsting. Detta är den högsta halvårssiffran sedan 1988 och en fördubbling jämfört med samma period 2009. Spridningen är generell i länet, utan specifika lokala utbrott. Antalet provtagna personer har samtidigt ökat med 10 procent, men det är oklart om detta förklarar en del av uppgången av antalet fall. Till skillnad från tidigare år då män som har sex med män (MSM) varit mest drabbade är något mer än hälften av fallen sedan 2009 smittade via heterosexuell kontakt.

Framför allt inhemsk smitta

Av de 200 rapporterade fallen är 153 män och 47 kvinnor. Drygt hälften är under 30 år och 53 procent är smittade via heterosexuell kontakt. 138 personer har blivit smittade i Sverige och 50 personer utomlands, framförallt i Thailand, Spanien och Storbritannien. Ett fall av kongenital ögoninfektion i samband med förlossning har anmälts.

Åtgärder vid misstanke om sexuellt överförbar sjukdom

Sexualanamnes är mycket viktigt när patienter söker för provtagning av sexuellt överförbara sjukdomar. Vilka typer av sexuella aktiviteter patienten har haft avgör varifrån odlingsprov ska tas.

Vissa laboratorier gör gc-prov på urin med DNA-teknik och svaret blir då positivt eller negativt. Detta är inte tillräcklig information för att kunna bestämma vilken behandling som ska sättas in, utan före behandling måste odling med resistensbestämning göras. Den ökande resistensen mot tidigare verksamma antibiotika gör att patienter med positivt urinprov alltid bör remitteras till någon av länets Sesam-mottagningar för fortsatt omhändertagande vad gäller behandling, smittspårning och uppföljning.

Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av patienter med gonorré är smittade i Sverige, är ofta yngre än 30 år och har smittats via heterosexuell kontakt. Vi uppmuntrar därför till frikostig provtagning för gonorré.

Gonorré – orsak och verkan

Gonokocken är en gramnegativ bakterie som överförs via oskyddade sexuella kontakter. Smitta kan även ske från mor till barn vid vaginal förlossning, oftast till ögonen via infekterat genitalsekret.

Vid sexuell kontaktsmitta är inkubationstiden 2-7 dagar. De vanligaste symptomen är uretrit hos män med varig flytning/smärta vid urinering. Kvinnor kan märka en förändrad flytning liksom urinvägsbesvär. Anala samlag kan ge proktit och infektion efter oro-genital kontakt orsakar ibland faryngit. Cirka hälften av kvinnorna och en lägre andel av männen utvecklar inga symptom alls.

Obehandlad infektion kan hos män leda till bitestikelinflammation och prostatit. Kvinnor riskerar äggledarinflammation/PID (Pelvic Inflammatoriy Disease) som i sin tur kan orsaka infertilitet, extra-uterin graviditet och kroniska buksmärtor. Även septisk eller reaktiv artrit förekommer hos båda könen.

Smittskydd Stockholm i samarbete med Sesam-mottagningar

Smittskydd Stockholm arbetar nu tillsammans med länets Sesam-mottagningar med uppdatering av information runt provtagningskriterier samt att upplysa om aktuell statistik och vikten av sexualanamnes för ungdomsmottagningar, vårdcentraler och andra berörda inrättningar. Det epidemiologiska läget följs noggrant med kontinuerligt dataanalysarbete och avrapportering till olika samarbetsfora.

På Smittskydd Stockholms webbplats finns mer detaljerad statistik för samtliga anmälningspliktiga STI-sjukdomar.

/Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska, Smittskydd Stockholm
Björn K Eriksson, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm