Trots omfattande åtgärder är rabiessituationen på Bali fortfarande mycket allvarlig då det utbrott av rabies som pågått i snart två år inte har kunnat hejdas. Det som gör läget extra bekymmersamt är bristen på vaccin till både människor och djur. Tidigare har vissa provinser på södra Bali ansetts som områden med särskilt hög risk för smitta, men med nuvarande spridning av sjukdomen måste hela Bali betraktas som ett riskområde.

Hund vanligaste smittkällan

Rabies sprids med saliv från infekterade djur. Hund utgör den i särklass vanligaste smittkällan för människan, men alla varmblodiga djur kan infekteras och sprida smittan vidare. Infekterade hundar kan utsöndra rabiesvirus i sin saliv innan de visar tecken på sjukdom, vilket innebär att även till synes friska hundar kan vara smittsamma.

Undvik all kontakt med djur

Personer som reser till Bali bör undvika all kontakt med djur. Barn bör hållas under uppsikt eftersom de gärna klappar djur och inte alltid berättar om sina djurkontakter.

Vid eventuell kontakt med djur som innebär en smittrisk, så som bett eller slickning på slemhinna/skadad hud, är det viktigt att omgående rengöra såret och/eller den hudyta som kommit i kontakt med djurets saliv. Noggrann tvätt med tvål och vatten bör följas av riklig sköljning med sprit eller annat desinficerande medel. Därefter kontaktas läkare för bedömning av läget och eventuell vidare behandling.

Förebyggande vaccination bör övervägas i vissa fall

Personer som reser till Bali och som via yrket kommer att ha kontakt med djur bör överväga förebyggande vaccination. Denna består av tre doser vaccin (dag 0, 7, 21 eller 28). Även person som fått förebyggande vaccination skall söka läkare vid eventuell exposition.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om rabies här

/Anna-Lena Hammarin, Avdelningen för Virologi, Smittskyddsinstitutet