I mitten av augusti insjuknade flera barn och personal på en förskola i Göteborg i magsjuka med symtomen diarré, feber och magknip. Barnen insjuknade under en tvåveckorsperiod. I enstaka fall noterades även blod i avföringen. Det troliga indexfallet insjuknade med tarmsymtom i början av augusti efter en utlandsresa. Detta barn vistades på förskolan under några dygn trots bukbesvär. En vecka senare fick ytterligare ett barn diarré och feber. Tre dygn senare insjuknade flera av barnen varav ett blev inlagt på barnklinik med feber och buksymtom, tyvärr utan att provtas. De följande dygnen insjuknade ytterligare flera barn i magsjuka med symtomen diarré och buksmärta. Drygt två veckor efter indexfallet insjuknade även tre av personalen.

Provsvar dröjde en vecka

Initiala faecesodlingar genomfördes på två av de sjuka barnen utan fynd av patogena bakterier. I ett virusisoleringsprov från faeces påvisades adenovirus. Efter ytterligare några dygn anlände provsvar från faecesodlingar gjorda på två av personalen med växt av Shigella sonnei. Det hade då gått en vecka sedan odlingarna tagits. Efter detta fynd odlades omgående samtliga barn på förskolan, personal och familjemedlemmar med symtom eller med riskyrken. Fyra av barnen var positiva för shigella. Positivt odlingssvar noterades även hos ytterligare en personal. Samtliga barn och vuxna utan buksymtom var odlingsnegativa. Alla fall med positiv odling behandlades med kinoloner.

Viktigt med upprepade odlingar

Sammanfattningsvis insjuknade 13 av totalt 21 barn och tre av personalen. Sekundärsmitta skedde även till två föräldrar samt ett syskon. Troligen har smittan förts vidare från ett av barnen som efter att ha kommit hem från en utlandsresa varit på förskolan trots tarmbesvär. Utbrottet illustrerar hur smittsamt shigella är i en förskolegrupp. Det understryker även vikten av upprepade odlingar vid misstanke om bakteriell etiologi till gastroenteritutbrott på förskolor och att barn med diarré inte skall vistas på förskola!

Läs mer om shigellainfektion här

/Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen