En person boende på flyktingförläggningen i Gusum uppsökte akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping i december 2009 på grund av produktiv hosta, viktnedgång och försämrat allmäntillstånd. Utredningen visade att patienten hade en öppen smittsam lungtuberkulos med en kavern. Patienten hade två månader tidigare uppsökt vårdcentral med rethosta och svettningar nattetid men inte blivit utredd.

Ett smittspårningsarbete påbörjades som omfattade 23 personer. De flesta av dessa var boende på samma flyktingförläggning som indexfallet. Flera av personerna hann söka vård innan de blev kallade till undersökning då ryktet spred sig att en av de boende på förläggningen var sjuk i en öppen smittsam lungtuberkulos. Några av dem hade då redan symtom som vid aktiv tuberkulos.

Av personerna som inkluderats i smittspårningsarbetet har sex diagnostiserats med lungtuberkulos utöver indexfallet varav fem är odlingsverifierade. Dessutom har ett fall av latent tuberkulos konstaterats. Två personer har avvisats från Sverige och fyra har avvikit till okänd ort. Av dessa påbörjades utredningar som inte hann fullföljas i fem fall (se figur).

Genom RFLP-typning och klusteranalys har tre av de sex personer med konstaterad lungtuberkulos visat sig tillhöra samma kluster som index, kluster 288. De andra två personerna vars diagnos odlingsverifierats har unika stammar som till >90 procent liknar kluster 288 och sannolikt också tillhör det klustret.

Under samma tidsperiod upptäcktes ännu ett lungtuberkulosfall tillh��rande samma kluster från en annan ort i Östergötland. Det är mycket troligt att även detta fall har koppling till de övriga fallen i utbrottsutredningen.

Svårt att avgöra vem som smittat vem

Två av fallen var direktpositiva i sputum vid tiden för diagnos, indexfallet och en annan man. Vem som har smittat vem går inte att avgöra. Båda dessa personer har tidigare varit på en flyktingförläggning i Gällivare.

Förutom fallen i denna utredning finns det (från 2006 och framåt) 12 tidigare kända fall i Sverige tillhörande kluster 288. Gemensamt för alla dessa fall är att de kommer från Somalia. Bland de 12 tidigare kända fallen finns en man hemmahörande i Östergötland som insjuknade i tuberkulos före ankomst till Sverige. Det finns dock ingen känd koppling mellan honom och fallen i den aktuella utredningen.

Okänt om hälsoundersökningar genomförts tidigare

Det finns flera frågor runt detta utbrott som vi ännu inte har svar på. Det är till exempel okänt om fallen har genomgått hälsoundersökning eller inte innan de blev kallade till undersökning i samband med smittspårningsarbetet. Personerna har alla varit i Sverige mellan ett och tre år och de har i många fall flyttats mellan olika förläggningar och kommuner under den tiden. Information om hälsoundersökningar genomförts eller inte skulle kunna ge en indikation på om smittspridningen har skett i Sverige eller om personerna blivit smittade redan i hemlandet. Smittspridningen verkar i det här fallet ha skett i Sverige.

Brister i smittspårningsarbetet

Antalet rapporterade fall av tuberkulos har de senare åren ökat, framför allt i östra delen av Östergötland. Inga ytterligare resurser för övervakning av tuberkulos har skjutits till, vilket kan vara en anledning till att det i den aktuella utredningen uppstått brister i bland annat smittspårningsarbetet. Varje nytt tuberkulosfall som upptäcks i en utbrottsutredning ska leda till en ny separat smittspårning kring det nyupptäckta fallet, vilket inte har gjorts i den här utredningen.

Användning av olika identitetsnummer försvårar arbetet

Ofta används olika identitetsnummer till nyanlända personer av myndigheter och landsting. Detta försvårar arbetet med att söka upp individer som flyttat mellan landsting. Det försvårar också samarbetet mellan smittskyddsenheterna i olika landsting och för personal i vården som utför smittspårning, vård/behandling. Även samarbetet mellan landsting, migrationsverk och kommuner försvåras av att olika identitetsnummer används för samma person.

Läs mer om tuberkulos här

/Karin Strand, Smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten Landstinget i Östergötland
Britt Åkerlind, Smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Landstinget i Östergötland