När vaccinationsarbetet mot den nya influensan A(H1N1) startade enades landstingens smittskyddsläkare om att rapportera till Smittskyddsinstitutet hur många doser vaccin som använts i deras landsting. Detta rapporterades varje vecka. Om smittskyddsläkaren hade uppgifter om hur många personer som fått dos ett respektive dos två, vilka åldersgrupper som vaccinerats och antal vaccinerade i riskgrupperna rapporterades även det.

I landstingen skapades olika system för inrapportering av vaccinationsuppgifter till smittskyddsläkarna. I några landsting sattes det snabbt upp nya datasystem, i andra använde man sig av rapportering på papper. Fyra landsting använde SVEVAC, ett register för rapportering av vaccinationer som är under utveckling på Smittskyddsinstitutet. SVEVAC anpassades snabbt till att kunna ta emot registreringar av vaccination mot den nya influensan.

Under den pågående vaccinationskampanjen var det ibland svårt för vaccinatörerna att hinna med att både vaccinera och rapportera. Under senvåren och sommaren har därför smittskyddsläkarna fortsatt samla in uppgifter om vaccineringen. I nedanstående tabell redovisas vaccinationsstatistiken, men det kan fortfarande finnas en del vaccinationer som inte inkluderats i tabellen. De olika sätten att samla in vaccinationsrapporter gör att säkerheten i uppgifterna varierar mellan landstingen och man kan därför inte dra några säkra slutsatser vid jämförelser mellan landstingen.

Tabell: Vaccinationstäckning i landstingen beräknad från landstingens rapportering till Smittskyddsinstitutet.

Frågor som rör vaccinationstäckning i enskilda landsting besvaras av respektive smittskyddsläkare.

Övergripande frågor om vaccinationsstatistiken kan besvaras av Katarina Skärlund, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet. Telefon: 08-4572357