Smittskyddsinstitutets (SMI) och Stramas årsrapport SWEDRES 2009 publicerades tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) motsvarighet SVARM 2009 i början av sommaren. Nu publiceras dess norska motsvarighet, NORM/NORM-VET 2009.

För tionde året i rad presenteras norska data om antibiotikaresistens och förbrukning av antibiotika hos människa och djur. Hos människa är det framför allt bakterier från blododlingar som har undersökts och situationen liknar på många sätt den svenska. Det gäller inte minst den ökande förekomsten av ESBL-producerande enterobakterier, där vi ser att den globala ökningen också drabbar de nordiska länderna.

Den svenska situationen med en kraftig ökning av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) som har observerats de senaste åren (se SWEDRES) har ingen motsvarighet i Norge just nu, men våra svenska erfarenheter har ändå fått en plats i den norska rapporten.

Rapporten ger tillfälle till detaljstudier av förbrukning och resistens hos både människa och djur mellan Sverige och Norge och bör också tjäna som underlag för fortsatt preventivt arbete. Rapportens slutsats är att antibiotikaresistens fortfarande är ett begränsat problem i Norge, men att den situationen bara kan upprätthållas genom ett fortsatt aktivt arbete för ett minskat antibiotikabruk.

Här kan du ladda ned NORM/NORM-VET 2009
Här kan du ladda ned SWEDRES 2009

Här kan du ladda ner SVARM 2009

/Barbro Olsson-Liljequist, Avdelningen för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet