I slutet av augusti insjuknade en 64-årig man i Nice, Frankrike, med feber, muskelvärk och allmän svaghet. Blodprover visade att han smittats av denguevirus. Mannen hade inte varit utanför Frankrike under inkubationstiden. Den 11 september insjuknade ytterligare en person i denguefeber i närheten av det första fallet. Lokala hälsomyndigheter har vidtagit åtgärder för att bekämpa vektorerna (myggor) i fallets hemtrakt. Sjukvården har informerats om att vara uppmärksam på ytterligare fall med misstänkt dengueinfektion. Eftersom Nice och hela Rivieran är ett turisttätt område finns viss risk för att turister sprider smittan även till andra länder. Diskussioner pågår om vilka åtgärder som ska vidtas på den internationella flygplatsen i Nice för att minska denna risk.

En infektion som kan ge allvarliga symtom

Denguefeber orsakas av ett virus som sprids via myggor av släktet Aedes (framförallt arten A. aegypti). Sjukdomen finns i tropiska och subtropiska länder i såväl Asien och Afrika som i Mellan- och Sydamerika. Upp till 80 procent av alla dengueinfektioner är asymtomatiska. Inkubationstiden för dem som insjuknar i denguefeber är 3-7 dagar. De vanligaste symtomen är hög feber, svår huvudvärk, muskel- och ledsmärtor samt mindre hudblödningar. Hos en mindre andel av patienterna (vanligen färre än 5 procent) utvecklas sjukdomen till ett allvarligare tillstånd med blödningar i inre organ liksom från mag- och tarmkanalen. Detta tillstånd är vanligare hos barn och unga vuxna och kan i värsta fall vara dödligt.

Första fallet av inhemsk smitta i Europa sedan 1928

Höstens fall av denguefeber i Nice är de första konfirmerade fallen som smittats inhemskt på europeiska kontinenten sedan ett stort utbrott i Grekland mellan 1927- 1928 (bortsett från en sjukhussmitta i Tyskland 2004). Att denguevirus nu spridits inhemskt i området var inte helt oväntat, eftersom det är välkänt att kompetenta vektorer (A. albopictus) finns i södra Frankrike. Det är oklart om spridningen orsakats av en smittad mygga som kommit med flyg eller båt från ett endemiskt område, alternativt av en lokal mygga som smittats av en person som infekterats utomlands.

Sannolikt liten risk för ytterligare spridning i Europa

Risken att dengue ska spridas till andra delar av Frankrike eller Europa är sannolikt liten eftersom A. albopictus inte är en särskilt effektiv vektor. Den mer effektiva vektorn A. aegypti har inte funnits på europeiska kontinenten sedan mitten av 1900-talet. Årligen importeras ett stort antal denguefall till Europa. Detta sker även till de områden där etablerade vektorpopulationer finns, utan att sjukdomen tidigare fått fäste.

I Sverige finns idag inga myggor som kan sprida denguevirus. Däremot kommer varje år ett hundratal människor hem, framför allt från Thailand, infekterade med denguevirus.

Läs mer om denguefeber och hur du kan skydda dig här

Marika Hjertqvist, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet